HTML

Karatnai Bodó Attila blogja

Nagyon sok félreértés és félremagyarázás van a magyarság dolgában! Jól körülhatárolható magyarellenes körök igen veszélyes vizekre tévedtek, már odáig eljutottak, hogy a magyarságot, a magyarság létét, mint "etnoszt" megkérdőjelezzék. Azt mondják és ezzel kapcsolatosan különösen a liberális sajtóorgánumokban egyre több publikáció jelenik meg, hogy "magyar az, aki magyar állampolgár. Magyar az, aki - a liberális identitás választás szabadságával élve - elhatározza, hogy etnikailag magyar." A FENÉT !

Friss topikok

Linkblog

MI OKOZZA A ZAVART A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓKÉRDÉSBEN?

2017.11.03. 16:05 de Karatna


Az okozza, hogy nem létezik sem "magyar zsidó”, sem lengyel, sem cseh, sem orosz, sem francia, zsidó stb !
CSAK ZSIDÓSÁG LÉTEZIK!
MAGYARORSZÁGON pedig CSAK MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG létezik, vagy MAGYARORSZÁGON ÉLŐ ZSIDÓSÁG van!
A magyar-zsidó olyan, mintha azt mondanánk, hogy fekete színű fehér.
Nem "magyar zsidónak" kell lenni. Ez marhaság! Ilyen nincs!
Hanem becsületes, példamutató jó zsidónak kell lenni, mindazon zsidók részéről, akik saját izraeli hazájuk helyett Magyarországon akarnak élnek, és teljes lojalitással kell legyenek a magyarság iránt. A magyarság szellemi és anyagi kultúrája iránt és történelmi érzékenységével kapcsolatban.
Ez ilyen egyszerű!
Hagyjanak fel a multikulturális rögeszméjükkel. Vegyék elő a Tórát, a Sulhan Aruchot, a zsidó szokásjog gyűjteményét. Tanulmányozzák a zsidó nacionalistákat, akik megteremtették a demokratikus zsidó régi-új nemzetállamot. Járjanak a zsinagógákba. vegyenek részt a zsidó hitközösségek életében. Legyenek boldogok és jó zsidók. Ha túlteng bennük az energia, akkor aliyázzanak és építsék saját zsidó nemzetállamukat. De ne pofázzanak bele mindenbe, ami nem rájuk tartozik. Legalább is nem a saját történelmi és etnikai
eredetközösségükre. Rögeszmés liberális sipítozás helyett véssék az agyukba; JIRMIJAHU nagy próféta intő szavait, amely megtalálható Jeremiás könyve 29. fejezet 7. mondatánál
"וְדִרְשׁוּ אֶת-שְׁלוֹם הָעִיר, אֲשֶׁר הִגְלֵיתִי אֶתְכֶם שָׁמָּה, וְהִתְפַּלְלוּ בַעֲדָהּ, אֶל-יְהוָה: כִּי בִשְׁלוֹמָהּ, יִהְיֶה לָכֶם שָׁלוֹם. "
Ez fonetikusan héber nyelven így hangzik:
(Askenázi) "V’Dirsu Esz Solajm hoir aser higlészi eszhem somo vöhiszpállu báádo el - Adonaj ki bislajmo jihje lohem solajm".
(szefárd) V'darsu et salom hair aser higleti etchem sama v'hitpallelu baado el - Adonaj ki beslomo jihijelachem salom."
Vagyis magyarul: "És keressétek azon város békéjét, ahova számkivettettelek és imádkozzatok érte az Örökkévalóhoz; mert az ő békéjében lesz számotokra is béke.”
Vagy más fordításban:
"És igyekezzetek a városnak jólétén, a melybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek."

Maga HERZL TIVADAR mondotta " Mi zsidók egy nép egy nemzet vagyunk bárhol is éljünk a világon". A zsidóság egy etno-centrikus vallási és történelmi sorsközösség.
Ezek tények!
M i é r t ?
Pontosan azért, mert a zsidó nem tarthatja meg zsidóságát a többi zsidótól elkülönítve! Ha a JUDAIZMUSBÓL kisarjadó kereszténységen belül a katolikus egyház kinyilvántartatta, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, akkor a judaizmus úgy is lefordítható, hogy nincsen zsidó a KEHILLÁN (gyülekezeten) kívül!
ILLETVE MÉGIS VAN! De ezt konjunktúra, divat-zsidónak, kripto-zsidónak, judeo-bolsevik mesümed --hitehagyott zsidóból liberális zsidóvá átvedlett karrier zsidónak-- nevezzük. Ezekből pedig igen sok van Magyarországon! De ez egy hiteltelen és aljas népség, a zsidóság ballasztja!
Magyarországon II. Habsburg József 1783-as rendelete tette lehetővé, hogy a zsidó nagykereskedők magyar földbirtokot bérelhessenek. Ekkor Magyarországon még 80 ezer zsidót tartottak nyilván. A magyarországi zsidókról szóló 1840. évi XXIX. törvény már biztosította a városokban való szabad letelepülésüket, és a szabad kereskedelem és ipar gyakorlását is. Az 1860. februári uralkodói rendelet zsidó személyeket is felruházott a birtokképesség, az ingatlanszerzés jogával.
1867. november 25. napján, az 1867. évi XVII. törvénycikk 1. §. rendelkezett a zsidóság teljes emancipációjáról. Ez a "zsidó polgári egyenjogúsítási törvény". Az a törvény, amikor a magyar liberális nemesség jóvoltából a Magyarországon megtelepedett, ide bevándorolt zsidók a befogadó magyar nemzet polgárait megillető egyenlő polgárjogot kaptak. Erről a napról, amelyről Pesti Izraelita Hitközség 1868. január 5-i, ünnepi körlevelében ezt írta:
IDÉZEM: „Örömünk annál belsőbb, lelkesedésünk annál nagyobb lehet, minthogy mindkét törvényhozó testület méltósággal, szívélyességgel, még eddig semmi más országban nem mutatkozott egyetértéssel fogadta el egyenjogúsítatásunk […] törvényét, minden sértő ellenszenv és előítélet kifejezése nélkül”.
1892. jan. 6-án a pesti zsidó hitközség dísztermében elfogadták a képviselőház számára írt memorandumát, amely a zsidó vallás "Recepciójának" törvénybe iktatását kérte. Ennek nyomán és hatására a zsidó személyek polgári egyenjogúsítása után a zsidó vallás a többi magyarországi történelmi vallásoknak kijáró jogosultságait, Vázsonyi/ Weiszfeld Vilmos, az akkori Polgári Demokrata Párt zsidó származású politikusa által beterjesztett, " Recepciónak" nevezett 1895. XLII. t.-c-ben nyerte el.
1785-től 1910-ig a magyarországi zsidóság létszáma megtizenháromszorozódott és a kezdeti százezer alatti létszámról, egy millió felettivé növekedett.

Magyarországon kívül Kelet- Közép-Európa egyetlen államban nem telepedett meg annyi zsidó, mint itt a Kárpát-medencében.
„A zsidó emancipáció a civilizált állam nélkülözhetetlen kellékei közé tartozott.”
Mondta MAX Nordau, de azt is hozzátette, hogy korábban a zsidóság a saját világában élt. A gettó biztos menedéket jelentett. „A zsidó otthon szellemi és erkölcsi értékeit nyújtotta számára. Itt éltek társai, akiknek megbecsülésére vágyott…” 68-69 oldal)
(Adress a the First Zionist Congress” in Max Nordau: To Hils People. Szerk. Netanyahu (New York 1941. 66-67 oldal)
A zsidóság természetes életösztöne által, egzisztenciális kényszerből az elmúlt századokban a diaszpórában, a "galutban", idegen, felvett vezetéknevek alatt különféle identitások mimikriét kellett magára vegye. Ez a Kárpát-medencében sem alakult másképp. A zsidóság arra kényszerült, (ezt AsherZvi Hirsch Ginsberg --Ahad Ha'am kiváló zsidó társadalomtudós pontosan megfogalmazta, szül.: 1856. Augusztus 18. – elhunyt: 1927. Január 2), hogy a "...befogadó nemzetet vezérlő politikai etnikum nemzeti köntöse alá bújjon." Ezt a folyamatot segítette az emancipáció, amely legalább annyira volt káros a korábbi tradicionális zsidó diaszpóra életére, mint amilyen előnyös az integrálódni akaró zsidóra, mint egyénre nézve.
A zsidóság jelentős része levált a tradicionális zsidó kultúráról, de nemzeti, etnikai identitásában nem tudott azonosulni az őt körülvevő nemzeti szellemmel.
Nem tudott, nem volt rá képes! Azon egyszerű oknál fogva, hogy ez a nemzeti szellem nem az övé. Ez érthető, hiszen a zsidóság történelmi sorsközösségének történelemtudata egyedi, és egészen más etnikai és történelmi gyökerekkel rendelkezik, mint a zsidóságot körülvevő népeké
De ennek a hosszú történelmi kornak egyszersmind vége van!
Hiszen a zsidóság, mint történelmi sorsközösség, de egyben, mit nemzet, már nem csupán, mint politikai judaizmus létezik. Hanem ehhez már 1948. május 14. óta megteremtette politikai állam kereteit, a "régiúj” földrajzi területén, IZRAEL zsidó nemzetállamban Erec Jiszráélben, Izráél földjén!
MIT IS MONDOTT Dávid Ben Gurion 1974-ben ? "Az osztálytól a nemzetiségig" című gondolatmenetében?
(idézem)
"A cionizmus létrejötte önmagában is a HÉBER nép életének mélységes történelmi átalakulását kívánja elősegíteni. Ez az átalakulás nem korlátozódik a földrajzi aspektusra, a zsidó tömegek migrációjára a diaszpóra országaiból újjászülető hazájukba, amely társadalmi, gazdasági átalakulást is jelent. Azt jelenti, hogy a gyökértelen, elszegényedett, terméketlen zsidó tömegeket, amelyek EGY IDEGEN GAZDASÁG TESTÉN ÉLŐSKÖDNEK, (!) s mások támogatására kellett hagyatkozniuk, a cionizmus termékeny és kreatív életbe vezeti át. A zsidóságot letelepíti az új földön (Izraelben). Beilleszti őket a mezőgazdaságba, az ipari termelésbe és a kézművességbe. Gazdaságilag önállóvá teszi őket."

Lucki Rebbe 1938-ban mondott, „Minden zsidó, aki Erec-Jiszraelbe megy, és minden kalapács, amely munkába lendül ott, kezdete a megváltásnak…”
Mi van Magyarországon bizonyos destruktívnak, nonkonformistának, a többségi magyar nemzeti akaratnak és nemzeti szellemnek folyamatosan nekifeszülő zsidók körében?
ÉRTHETETLEN ÉS ELFOGADHATATLAN HISZTÉRIA!
A zsidóknak Izraelbe kell visszavágyódniuk és nem a "galutba", a kényszerű száműzetésbe, más etnikumok és nemzetek közé ahonnan többször is elűzték őket, és jelen időkben sem népszerűek!
Abszurdum, hogy a zsidóság egy bizonyos hányada nem ősei hazájába, eredeti etno-szociokultúrájába, vallási és történelmi sorsközösségébe akar élni, hanem ott ahonnan egykoron vagy akár többször is kivetették.
Micsoda perverzió, mazochizmus?
A Babilóniai Talmud, a Ktuboth tract. 110 /b oldalán, a Talmud egyértelműen kijelenti, hogy "a külföldön (tehát nem Izraelben /!/) lakó zsidóknak nincs Istenük". (Magyarországiaknak ez külön figyelmeztetés)
TOVÁBBÁ!
A magyarországi zsidóknak is Cionból/Sionból jön ki a tanítás/tórah, és az Örökkévaló/JHWH Szava Jeruzsálemből ( Jelenések Könyve, Mik. 4,2b,) EZ PEDIG NEM MAGYARORSZÁG, NEM BUDAPEST!
KOOK rabbi szerint, aki Izrael zsidó nemzetállam első askenázi főrabbija volt a következőket mondotta; "a diaszpórában élő zsidó, ha esetleg betartja a Törvény összes parancsát és jó és jámbor zsidónak tudja magát, DE MIVEL NEM IZRAEL FÖLDJÉN ÉL ZSIDÓSÁGA SOHASEM LEHET MAKULÁTLAN. A száműzetés nemcsak azokat a parancsokat torzítja el, amelyek közvetlenül az országhoz kötődnek, de Izrael földjén kívül eső zsidó életet is (ezt napi szinten érzékeljük, B.K.A.) A diaszpóra a teljes zsidó élet hiányát jelenti és e BAJT CSAK IZRAEL ORSZÁGA ORVOSOLHATJA! " Fejezi be értékes eszmefuttatását a főrabbi, üzenetül hagyva mindazon magyarországi és külföldön a diaszpórában élő zsidóknak, akik bőröndjüket az ágy alá készítették, szüntelenül antiszemitáznak, náciznak, fasisztáznak, Horthyznak, nyilasoznak, Orbánoznak, holokausztoznak és jajveszékelnek, de csak-csak nem akarnak elindulni a Földközi tenger déli levantei partjai felé, hogy Izraelben a saját hazájukban teljes, hasznos, a saját zsidó társadalmat építő életet éljenek!

10873591_840133236033366_7094103845951073652_o.jpg


Israel debates drafting Ultra Orthodox Jews into army http://www.youtube.com/watch

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://magyarsagunk.blog.hu/api/trackback/id/tr4313160394

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.