HTML

Karatnai Bodó Attila blogja

Nagyon sok félreértés és félremagyarázás van a magyarság dolgában! Jól körülhatárolható magyarellenes körök igen veszélyes vizekre tévedtek, már odáig eljutottak, hogy a magyarságot, a magyarság létét, mint "etnoszt" megkérdőjelezzék. Azt mondják és ezzel kapcsolatosan különösen a liberális sajtóorgánumokban egyre több publikáció jelenik meg, hogy "magyar az, aki magyar állampolgár. Magyar az, aki - a liberális identitás választás szabadságával élve - elhatározza, hogy etnikailag magyar." A FENÉT !

Friss topikok

Linkblog

A nemzet NEM nyelvében él!

2019.05.29. 10:21 de Karatna

NAIV ÉRTELMEZÉS ÉS VALÓSÁG!

Érzelemtől áthatva, patetikus hangon nyilatkozzák ki; „Nyelvében él a nemzet!”

Nyelvében?  A FENÉT!

Hát akkor miben él?

Etnogenezisében, etnikai eredetközösségében, történelmi sorsközösségében és mindezek által képzett szellemi és anyagi kultúrájában, nemzeti szellemében.

MIÉRT?

Aki szorgalmas az megtanulhat magyarul. Az évszázadok során betelepedett idegen etnikumok is megtanultak magyarul. A pár évtizedekkel ezelőtt ide betelepedett idegenek is, így vagy úgy megtanulták ezt a rendkívül érdekes és egyedülálló agglutináló igen logikus  nyelvet, a magyart. Leszármazottaik már tökéletesen fogják beszélni a magyart esetleg, megmagyarosítják vezetékneveiket, vagy magyar települések, helységek jó hangzású nevét  veszik fel vezetéknév gyanánt és beintegrálódnak a magyar társadalomba. De ettől még nem lesznek magyarok, csupán magyarul (is) beszélő, magyar állampolgári jogállású országlakók!

Olyanok, akik szemlélgetik a nemzeti szellemet, esetleg kóstolgatják, de lelkük számára ezek mindig idegen ízek maradnak, mert eredetközösségük, amelyből származnak, egészen más történelmi gyökerekkel bír. Őseik és hőseik is mások. Viszont ők is nemzet lantjának húrjai! De más hangot adnak és  egészen másképpen kell rajtuk játszani. Behangolni, lefogni, pengetni. Mert hajlamosak arra, hogy hamis hangokat hallassanak! Különösen, akkor, ha  a magyar fül számára igazi magyar dallamokat, akar pengetni a nemzet. Hiszen a társadalmi béke záloga, ha az etnikum, az országot benépesítő emberek sokasága, egyben etnikai eredetközösség és történelmi sorsközösség is!

A társadalom finom hajszálrepedéseit, törésvonalait mindig ezen a területen kell keresni és lehet meg találni, ez egyén és a családok szintjén is! A magyar közélet szereplőit MINDIG A FENTI SZEMPONTOK SZERINT TEGYÜK GÓRCSŐ ALÁ!

Szólj hozzá!

Címkék: nemzet attila nacionalizmus bodó destrukció hazugságok karatnai turanizmus dekaratna bodo Bodó de Karatna genealógia etnicídium-a-magyarság.ellen Liberálfasizmus de Karatna Karatnai és altorjai Bodó Karatnai Bodó Attila

GONDOLATOK A SZENT KORONA TANRÓL ÉS EREC JISZRAELRŐL 2009 év

2019.03.03. 23:43 de Karatna

A magyar Szent Korona Tan misztikáját és alkotmányjogi lényegét, különösen egy külföldi állampolgár nagyon nehezen érti meg. De azt hiszem, hogy ehhez nem kell külföldre utaznunk. 

Nagyon nehéz értelmezni, hogy egy koronázási ékszer, hogyan válhat úgy jogképessé, mint egy természetes vagy jogi személy. Ezzel a kérdéssel kiterjedt jogtörténeti és egyéb jogelméleti szakmunkák foglalkoznak. Akit érdekel az utána olvashat.

Ebben az írásban a Szent korona tan két lényegi elemét emelem ki. 

 - Az egyik maga az államalapító és államalkotó nemzet joga saját államában, saját hazájában. 

 -A másik pedig az állam földrajzi értelemben vett földterületének sorsa és kérdései.

Kérem, most ne csodálkozzanak, mert egyik ponttal kapcsolatosan sem kívánok idézni a Szent Korona Tanból és ehhez kapcsolódó egyetlen tanulmányból sem, még ha azok oly neves jogtörténészek tolla által íródtak is.

Miért?

Azért mert ha ezt tenném, akkor csupán az elméleti fejtegetések területén maradnánk. Én a két fentebb kiemelt kérdéskört pragmatikusan akarom megközelíteni, a gyakorlat oldaláról.

 Azonnal egy kérdésfeltevéssel indítok.

Vajon a XX-XXI. században létezik-e egy olyan állam a földkerekségen, amely a Szent Korona Tan szellemiségében gondolkodik és cselekszik az államalapító nemzetének saját hazájához való jogairól?

 Létezik-e olyan állam napjainkban, amelyik az állam földrajzi értelemben vett földterületének sorsának alakulását az állami politikájának kiemelt részévé teszi?

A válasz igen, létezik!

Mielőtt ennek a részleteibe mélyednénk, szeretnék egy kis kitérőt tenni.

Herzl Tivadarral, (Pest, 1860. május 2.- Edlach, 1904. július 3.) aki politikus és újságíró, valamit a Zsidó Állam Erec Jiszrael megálmodója volt, de egyben Heltai Jenő, neves irodalmár unokatestvére is (Budapest, 1871. augusztus 11- Budapest, 1957. szeptember 3.) http://hu.​wikipedia.​org/wiki/H​eltai_Jenő

Herzl Tivadar középiskolai tanulmányait a budapesti Evangélikus Gimnáziumban fejezte be. A fiatal Herzl Tivadarra nagy hatással volt a vérbe fojtott magyar szabadságharc évtizedes szellemi amnéziája után, a kiegyezést követő újbóli nemzeti öntudatára ébredés. A magyar gazdaság és társadalom megpezsdült világa. Herzl fiatalon az evangélikus gimnázium történelem óráin szívta magába azt a felfokozott nemzeti érzést, amely oly fontos egy önmagát építeni és felvirágoztatni kívánó nemzet számára. Herzl Tivadar hosszú útja az evangélikus gimnázium lelkesítő történelem óráitól indult, hogy aztán a magyar nemzethez hasonlóan saját nemzetének, a zsidóságnak is megálmodja a régi új államát, Erec Jiszraelt. Herzl Tivadar a diaszpórában, a világ különböző részein élő zsidóságot akarta visszavezetni arra a vidékre, amelyet Isten adott örök friggyel az Ő választott népének.  Az álom valóra vált, pontosan Herzl Tivadar születését követő 88. esztendő májusában megszületett illetve újraszületett Erec Jiszrael, a zsidóság állama.

E kis kalandozás után visszaérkeztem ahhoz a ponthoz, hogy most már egy létező államot, Erec Jiszraelt hívjam segítségül ahhoz, hogy bemutassam, hogy a Szent Korona Tan szellemiségéhez kísértetiesen hasonlatos módon, hogyan lehet megteremteni, és érvényt szerezni a defenzív nacionalizmusra épülő nemzeti érdekeket szolgáló állampolitikának.

A nagy befolyással rendelkező cionista Rabbi Cook azt mondta, hogy "az Örökkévaló Kánaán földjét a zsidó népnek és nem a kormányoknak adta. Senkinek nincsen joga ahhoz, hogy ennek a földnek akármekkora darabkáját is átadja olyan valakiknek, akik nem zsidók!"

Ez a gondolat, milyen átiratot és üzenetet tartogat a magyarság részére?

 

1.

Az Isten a Kárpát-medencét a magyar népnek és nem a kormányoknak adta. Senkinek nincsen joga ahhoz, hogy e földnek akármekkora darabkáját is más valakinek átadja, aki nem magyar.

A Kárpát-medencében a magyarok államát létrehozó, felkent Árpád-házi királyok megszentelt apostoli méltóságukkal isten akarata által örökös érvényt szereztek ahhoz, hogy a Kárpát-medence a magyarságé legyen. Isten akarata azáltal is kinyilvánításra került, hogy a magyarok Kárpát-medencei államát Isten akarata szerint létrehozó Árpád-ház adta a legtöbb szentet az európai kereszténységnek.

 1. Izrael állam saját alkotmányában magát úgy határozza meg, hogy, az a zsidók állama, vagyis zsidó állam. Olyan párt, amelyik ezt az alkotmányban rögzített fogalmat és meghatározást vitatja vagy megváltoztatását akarja, az nem vehet részt a parlamenti választásokon.

Ez magyar átiratban így hangzik:

2/a. Magyarország egy magyar állam, vagyis a magyarok állama. Amelyik párt ezt a meghatározást vitatja, az nem indulhat a magyar parlamenti választásokon.

 

 1. Izrael állam olyan személyeké, akik az izraeli hatóságok meghatározása szerint " zsidók", függetlenül attól, hogy hol laknak. Egyedül, kizárólag csakis egyedül övék Izrael. Aki nem zsidó, az hivatalosan nem részese, csupán lakója Izraelnek. Ez a jogállása csak akkor változik, ha megtérnek a zsidó hitre.

Ez magyar átiratban így hangzik:

3/a. Magyarország olyan személyeké, akik a magyar hatóságok meghatározása szerint "magyarok", függetlenül attól, hogy hol laknak. Egyedül, kizárólag csakis egyedül övék Magyarország. A nem magyar nemzetiségű személyek (nem magyarok) hivatalosan nem részesei, csupán lakói Magyarországnak, vagyis csupán magyarországi lakosok. Ez a jogállásuk akkor változik, ha deklarálják magyarságukat és a magyarországi hatóságok által meghatározott kritériumának megfelelnek. (4.pont) Ezek után Magyarország teljes jogú polgáraivá válnak, mint magyarok.

 1. Izraeli törvények értelmében egy személy akkor tekintendő zsidónak, ha anyja, nagyanyja, dédanyja, vagy ükanyja zsidó volt. Továbbá az, aki betért a zsidóságba.

Ez magyar átiratban így hangzik

4/a. Olyan személy tekinthető magyarnak, akinek, anyja, nagyanyja, dédanyja, vagy ükanyja magyar, és magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Vagy olyan személy, aki betért a magyar nemzetiségbe, kulturális közösségbe.

A zsidók és nem zsidók megkülönböztetése Erec Jiszraelben:

 1. Izrael állam 92 százaléka állami tulajdonban van (nemzeti föld). Az állami tulajdonban levő területen nincs jogosultsága nem zsidó személyeknek letelepedni, vállalkozni, vagy munkát vállalni.

Zsidók ezeket a területeket nem zsidóknak hasznosításra bérbe, megművelésre nem adhatják.

Ez magyar átiratban így hangzik:

5/a. A Magyar Állam teljes területe a Szentkorona joghatósága alatt áll. A magyar nemzet földje.

Ezen a területen nincs jogosultsága nem magyar személynek letelepedni, vállalkozni, vagy munkát vállalni. Magyarok ezeket a területeket nem magyaroknak hasznosításra bérbe, megművelésre nem adhatják. A magyarok között minden jellegű földforgalom megkötések nélkül szabadon folytatható.

 1. Izraelben letelepedési joga csak zsidó személynek van, aki azonnal állampolgárságot kap, mert visszatért az anyaföldre. Letelepedése során (attól függően, hogy melyik országból érkezik) pénzügyi kedvezmények, letelepedési segély illeti meg.

Ez magyar átiratban így hangzik:

6/a. Magyarországon letelepedési joga csak magyar személynek van, aki azonnali állampolgárságot kap, mert saját nemzet államának területén van. Letelepedése során (attól függően, hogy melyik országból érkezik) pénzügyi kedvezmények, letelepedési segély illeti meg.

 1. Izraelben minden személynek a személyazonosító okmányában fel van tüntetve nemzetisége. Az ország bizonyos területeire csak zsidó személyek léphetnek be.

Ez magyar átiratban így hangzik:

7/a. Magyarországon minden személynek a személyazonosító okmányában fel kell tüntetni nemzetiségét. Az ország bizonyos területeire csak magyar személyek léphetnek be.

 

A fenti valóságból és az utánuk "a" betűkkel jelzett fikciókból sok minden világossá válik.

A zsidó nép Herzl Tivadar álmát megvalósítva kánaáni állami létének megszűnése után kettőezer év elmúltával újra létrehozott egy olyan államot, amely elsődlegesen az államalkotó nemzet érdekét szolgálja. Ugyanúgy, ahogyan egy adott családnak elsődlegesen saját családtagjainak érdekét kell szolgálnia.

Magyarországon az államalkotó magyarság, a rendszerváltás után, saját ezer esztendős történelmi alkotmányát, a Szent Korona tannal együtt képtelen volt saját államjogába visszaemelni. Ezzel együtt egy olyan alkotmányos rendet megvalósítani, ahol a jogalkotás elsődlegesen és kiemelten az államalapító, magyar nemzetiséget és annak személyi jogait és egyetemleges földtulajdonát hivatottak megvédelmezni, a jelen és a jövő magyar nemzedékének boldogulására.

Ha Erec Jiszrael a zsidóság ősi jogot érez ahhoz, hogy államát nemzeti érdekeinek megfelelően rendezze be és politikai életét a nemzeti szellemnek rendelje alá, akkor ez a jog az ezeréves Kárpát-medencei magyarságot is megilleti. 

Herzl Tivadar szellemében, minden becsületes zsidónak, aki Erec Jiszrael sorsát saját sorsaként szemléli és éli meg, az a magyarság azonos törekvéseit átérezni és erkölcsileg támogatni tartozik.

 

 

Szólj hozzá!

Nyéky család.

2018.05.18. 11:30 de Karatna

Klainik Antal, ( a temetés időpontjában még Veszprémben a 7. huszárezred  főhadnagya) aki később a 9. Marosvásárhelyi Magyar Királyi Honvédhuszárezred csapatparancsnokának, első osztályú századosnak, címzetes őrnagynak a  felesége, a veszprémi Nagy Ida volt.  Az ő édesanyja  NYÉKY Anna

Itt teszem közzé a NYÉKY család  címerét.

ozv_nagy_jozsefne_nyeky_anna_ukanyam_csaladi_cimere.jpg

Szólj hozzá!

Címkék: Nyéky család címere Klainik Antal huszárszázados

KOVÁTS de Mezőbánd 1630. ápilis 25. nemesi címere.

2018.05.15. 22:05 de Karatna

kovats-3_kopie_1.jpg

 

Szólj hozzá!

Címkék: Kováts de Mezőbánd Erdélyi nemesség Székely nemesek 17. századi székely nemesség de Karatna heraldika

A frusztrált magyarországi zsidó és gondolatok a judaizmusról.

2017.12.01. 08:46 de Karatna

A frusztrált magyarországi zsidó és gondolatok a judaizmusról.Nem kell ezeket a dolgokat feszegetni, inkább csöndbe kellene maradni. Nektek is azt kellene hirdetni "ORA ET LABORA" és nem térben és időben eltéved Zelóta módjára, nonkonfornista ösztönöktől áthatva, más etnikum nemzeti szellemét tépázni, demoralizálni, destruktív módon mindennek nekifeszülni, ami nem rólatok szól!
Ti konjunktúra és magyargyűlölő kriptozsidók!
Magyarországi judeobolsevik családi gyökerű, liberálisokká átvedlett zsidók!

HALLJÁTOK MEG VÉGRE Jeremiás/ Yirməyāhū nagy próféta könyvének 29. fejezet 7. mondatát, illetve figyelmeztetését! Amely ekképpen hangzik héberül: "V’Dirsu Esz Solajm hoir aser higlészi eszhem somo vöhiszpállu báádo el - Adonaj ki bislajmo jihje lohem solajm."

vagyis magyarul: " (magyar fordításban)

"És keressétek azon város békéjét, ahova számkivettettelek és imádkozzatok érte az Örökkévalóhoz; mert az ő békéjében lesz számotokra is béke.”

HA  pedig MÉGSEM BÍRTOK MAGATOKKAL, AKKOR ALIYÁZZATOK!

MIT IS MONDOTT  A KIVÁLÓ CIONISTA, Asher Zvi Hirsch Ginsberg (1856. Augustus 18–1927. Január 2), avagy, Ahad Ha'am, írói álnevén,"Egy a népből"? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahad_Ha%27am

Pontosan kifejtette, hogy a zsidóság a saját nemzeti szellemének, ha úgy tetszik egészséges nacionalizmusának megélésére saját állama nyújthatja a leghitelesebb, de egyben legbiztonságosabb környezetet. (Nationalism And The Jewish Ethic: Basic Writings Of Ahad Ha'am. New Jork,1962. 74-75 oldal.) http://www.amazon.com/Nationalism-And-The-Jewish-Ethic/dp/1258035340
Eliezer Ben Yehuda (1858-1922) http://en.wikipedia.org/wiki/Eliezer_Ben-Yehuda,

Így szólítja meg a zsidóságot: "A nemzet csak saját talaján élhet meg, csak ez a talaj élesztheti újjá, csak ez hozhat olyan nagyszerű gyümölcsöt, amilyet a múltban termett".

"A letter to the Editor of Hashahar",in The Zionist Idea: A Historical Analysis and Reader

(New York, 1969. 165 oldal.  http://www.questia.com/library/1977068/the-zionist-idea-a-historical-analysis-and-reader

Most nézzük a kényesebb területeket!
A Judaizmus elsőként tesz definitíve különbséget etnikum és etnikum között.
A zsidó etnikumot kiemeli a többi  etnikum közül és kiválasztottsággal és küldetéstudattal övezi fel, és rendeli más etnikumok fölé, hogy azokat irányítsa és vezesse. A zsidók gondolatvilágában lassan az egész történelem a zsidó nép megszabadulásának és felemelkedésének rendeződött alá, "így a világfolyamat egész képzelt tartalma az lett: miként teremtette meg az isten az embert, hogy az őt dicsőítse, miként szegte meg a ember (és sajátosan éppen Jahve választott népe, a zsidó) újra meg újra ezt a parancsot, amivel magára vonta isten haragját és bosszúját, mindaddig, míg

maga az isten nyújt majd segítséget a végső szabaduláshoz." idézet: Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás, Gondolat kiadó Budapest 1984. 470 oldal.(Die fünf Weltreligionen“ von Helmuth von Glasenapp), http://de.wikipedia.org/wiki/Helmuth_von_Glasenapp , http://www.buecher.de/shop/buecher/die-fuenf-weltreligionen-sonderausgabe/glasenapp-helmuth-von/products_products/detail/prod_id/14258556/


A judaizmusban az egész világ eseménytörténete egy kiválasztott etnikum, a zsidó etnikum sorstörténetének függvénye lesz. A judaizmust pontosan ezért lehet az etno-centrikus és etno-soviniszta jellege által a "faji", pontosabban etnikai kiválasztottságra épülő eltorzított német nemzetiszocializmus vallásideológiai előképének tekinteni.

Vagyis a német, germán etno-centrikus, etno-soviniszta nemzetiszocializmus, mint negatív, germanizált, plagizált judaizmusként is leírható. Tehát a német etnosoviniszta, nemzetiszocialista ideológia, a zsidó kiválasztottságra és küldetéstudatra épülő judaizmus német átirata.
ÍME EGY AUTENTIKUS NYILATKOZÓ ortodox zsidó vallási vezető :http://i.imgur.com/bZlRFZK.jpg

A BOLSEVIZMUS ÉS NÁCIZMUS.
AZ ELTORZÍTOTT JUDAIZMUS KÉTPETÉJŰ IKERPÁRJA.
Miért?
A judaizmus volt a marxizmus eszmetörténeti alapja, amelyik megteremtette a szovjet internacionalista szocializmust, amelynek a németországi nemzetiszocializmus vált egyik alternatívájává.
Ezért az askenázi származású, szláv területeken élő jiddis nyelvet beszélő zsidók, miután kiléptek a hagyományos zsidó KEHILÁKBÓL (zsidó közösségekből) bolsevizmus szellemi táplálói és hirdetői voltak. A judeo-bolsevizmus,mint a judaizmus egy tragikus zsákutcája, a későbbi politikai antiszemitizmus generálója lett. A judaizmus és a 19. századi korai cionizmus társadalomszervezési elméletei nélkül, sem Marx, sem pedig Hitler nem tudta volna kidolgozni társadalomelméletét.
A bolsevizmusba torkoló szocializmus-internacionalizmus eszméje a 19. századi elvetélt oroszországi HÁSZKÁLÁ-ból, a zsidó felvilágosodás szellemi derivátumaként jelent meg. Ezért a zsidók a bolsevizmus bírálatát burkolt antiszemitizmusnak tekintik. Ezért is akarnak éles határt húzni a bolsevizmus, és a szintén baloldali nácizmus, azaz a német nemzetiszocialista munkáspárt ideológiája közé.
Tökéletesen kifejezi a dolgok lényegét, ha azt állítom, hogy:
A nácizmus a német etnosovinizmus bolsevizmusa,
a bolsevizmus pedig a zsidó etnosovinizmus nácizmusa!

Mivel bizonyítható ez az állítás?
A"nemzetiszocialista" elnevezés Hapoel Hazair cionista munkáspártjától származott, amely először hivatkozott a "volkssozialismus"-ra. A tulajdonképpeni náci ideológiát pedig, még jóval Hitler előtt, a cionista Viktor Chaim Arlosoroff fogalmazta meg, a Zsidó Nemzetiszocialista Párt számára készített manifesztumában, amely a "zsidó nemzetiszocializmus" /Der Jüdische Volkssozialismus/ cím alatt jelent meg.
Berlinben 1919-ben. Chaim Arlosoroff ezen művében gyakorlatilag leírta a teljes „hitleri ideológiát”, így többek között a bolsevista ellenségkép is bemutatásra került.

"A nemzeti eszme az egyetlen, amely lehetővé teszi a nemzetek közötti ligát. A kozmopolita szocializmus a bolsevizmus időleges sikere ellenére is kapitulálni kénytelen"

CÁFOLJON, HA TUD!
http://i.imgur.com/YUrFMnf.jpg
http://i.imgur.com/Fxu5GCD.jpg
http://i.imgur.com/jw72VdY.jpg
http://i.imgur.com/nXTxFps.jpg


Kedves Olvasó!

"A magyarországi zsidóság jelentős része levált a tradicionális zsidó
kultúráról, de az őt körülvevő magyar nemzeti szellemmel nem tudott
maradéktalanul azonosulni. Azon egyszerű oknál fogva, mivel ez a
nemzeti szellem nem az övé. Ez érthető! Hiszen a zsidóság történelmi sorsközösségének történelemtudata, –így a Magyarországon élő
zsidóság történelemtudata is– egyedi és egészen más történelmi, kulturális
gyökerekkel rendelkezik, mint a körülötte élő magyarságé."

Gyakran felteszik a kérdést, mit kell és hogyan  kell értelmezni a ; "magyar szellemet ?".
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksgeist
Pontosan azt értem, amit Herder és Hegel a " VOLSGEIST" (nemzeti szellem) alatt ért. Ez pedig nem valami misztikus és irracionális dolog. Hanem olyan sajátos minőségek összessége, amely egy-egy embercsoportot, egy adott emberi eredet és sorsközösséget megkülönböztet egy másik embercsoporttól, egy másik emberi eredet és sorsközösségtől. A magyart a zsidótól, a norvégot a japántól, a perzsát az írtől, stb.
TEHÁT, bármelyik embercsoport történelmi alkotóerejének közös szellemi gyökereiről van szó.
Megragadom az alkalmat, hogy idézzek, Nachman HaKohen Krochmaltól
https://en.wikipedia.org/wiki/Nachman_Krochmal német nyelven író kiemelkedő zsidó filozófustól, aki szintén azon a véleményen volt, hogy minden egyes etnikumnak, entitásnak van kizárólag rá jellemző "kódja". Olyan egyedi jellegzetesség, amely minden intézményére és kulturális kifejezési formájára jellemző. Jellemző a magyarra és jellemző a zsidóra is.

" Az egyedi szellemhez hasonlóan a nemzet szellemét is sajátos jegyek jellemzik. Minden egyes entitás esetén, s minden cselekedetében kivehetjük e jegyeket. Egy nemzetet mindig megkülönböztethetünk, elválaszthatatlanunk a többitől: a művészetben, és a mesterségekben, a szokásokban és a törvényekben, az oktatásban, és a gyermekek nevelésében, az istenről való tudásban és a vallási szertartásokban, minden békében és háborúban elkövetett tettében, minden korszakában és hanyatlásában. Ugyanakkor az is igaz, hogy néha nem könnyű - sok ismeretet igényel - e szellemi jelenségek viszonyának, értékének és kapcsolatainak feltárása."
(Nachman HaKohen Krochmal " Moreh Newuchei" Ha-Yman" , in Kitvei Krocmal, szerk. S Rawodowicz (London, 1961), 35.)
Lásd itt:
http://www.abebooks.com/Nachman-Krochmals-Werke-Kitvei-Rabbi-Krochmal/14156027697/bd

Szólj hozzá!

Címkék: attila nacionalizmus bodó hazugságok isráel mesümed Soros György Bodó de Karatna etnicídium-a-magyarság.ellen Liberálfasizmus Karatnai és altorjai Bodó Cionoizmus

A FACEBOOK KONTROLL FOKOZÓDIK! N. 2(képernyő kép)

2017.11.24. 20:59 de Karatna

facebook_cenzura-7.jpg

Szólj hozzá!

A magyarországi zsidóság legjelentősebb évfordulója! 150 évvel ezelött nyertek polgárjogot!

2017.11.23. 12:19 de Karatna

Kedves magyar Honfitársaim!
jelentős jubileumi dátum közeledik!
A magyarországi, egykoron Magyarország területére bevándorolt és letelepedett zsidóság legjelentősebb dátuma!
Egy olyan 150 éves évforduló, amelyet, noha a zsidóság legnagyobb pompával kellene megünnepelnie, ez valahogy mindig elmarad. Nemhogy elmarad, de még szóba sem kerül.
MI EZ A DÁTUM?
MILYEN ÉVFORDULÓRÓL VAN SZÓ?


A zsidó emancipáció 150. évfordulójáról!

zsidosag-230x140.jpg

KEDVES MAGYAR HONFITÁRSAIM!
Tehát nem a vészkorszakkal kezdődött a történet!
Hát akkor mivel és mikor?
A zsidóság részére javasolom az egymást érő "Holokausztozás" mellett, --amelyből Izrael zsidó nemzetállamban minden évben egy, azaz csak egyetlen egy emléknap van -- , megemlékezni a magyarországi zsidóság számára jelentős sorsfordító történelmi eseményekről is.
Arról, hogy II. Habsburg József 1783-as rendelete tette lehetővé azt a jogi lehetőséget, hogy a zsidó nagykereskedőknek lehetővé váljon magyar földbirtok bérlésére és akár megszerzése is. Ekkor Magyarországon még 80 ezer zsidót tartottak nyilván. A magyarországi zsidókról szóló 1840. évi XXIX. törvény már biztosította a városokban való szabad letelepülésüket, és a szabad kereskedelem és ipar gyakorlását is. Az 1860. februári uralkodói rendelet zsidó személyeket is felruházott a birtokképesség, az ingatlanszerzés jogával.
1867. november 25. napján, az 1867. évi XVII. törvénycikk rendelkezett a zsidóság teljes emancipációjáról.
Tehát 1867. november 25. napjától(150 évvel ezelött) hatályos 1867. évi XVII. törvénycikk már a magyarországi zsidóság emancipációról szól. Ez a "zsidó polgári egyenjogúsítási törvény", az a törvény, amikor a magyar liberális nemesség jóvoltából a Magyarországon megtelepedett, ide bevándorolt zsidók a befogadó magyar nemzet polgárait megillető egyenlő polgárjogot kaptak.
Erről a napról, amelyről Pesti Izraelita Hitközség 1868. január 5-i, ünnepi körlevelében ezt írta:
IDÉZEM:
„Örömünk annál belsőbb, lelkesedésünk annál nagyobb lehet, minthogy mindkét törvényhozó testület méltósággal, szívélyességgel, még eddig semmi más országban nem mutatkozott egyetértéssel fogadta el egyenjogúsítatásunk […] törvényét, minden sértő ellenszenv és előítélet kifejezése nélkül”.

TEHÁT ERRŐL A NAPRÓL KELLENE IGAZÁN ÉS KIEMELTEN MEGEMLÉKEZNI!

1892. jan. 6-án a pesti zsidó hitközség dísztermében elfogadták Vázsonyi Vilmosnak, született: Weiszfeld Vilmos (Sümeg, 1868. március 22. – Baden bei Wien, 1926. május 29. Magyarország első zsidó miniszterének) a képviselőház számára írt memorandumát. Ez a memorandum az, amelyben Vázsonyi/ Weiszfeld Vilmos miniszter a zsidó vallás "Recepciójának" törvénybe iktatását kérte. Vázsonyi/ Weiszfeld Vilmos zsidó miniszter első ténykedése volt, hogy tisztségéből fakadó lehetőségeit kihasználva saját zsidó etnikai, történelmi eredet és sorsközössége számára, az izraelita vallás vonatkozásában sarkalatos törvényi módosításokat ért el.

Ennek nyomán és hatására a zsidó személyek polgári egyenjogúsítása után a zsidó vallás a többi magyarországi történelmi vallásoknak kijáró jogosultságait, Vázsonyi Vilmos által beterjesztett" Recepciónak" nevezett 1895. XLII. t.-c-ben nyerte el.

1785-től 1910-ig a magyarországi zsidóság létszáma megtizenháromszorozódott és a kezdeti százezer alatti létszámról, egy millió felettivé növekedett. Magyarországon kívül Kelet-Közép Európa egyetlen államban nem telepedett meg annyi zsidó, mint itt a Kárpát-medencében.

MI TÖRTÉNT 81 ÉVVEL KÉSŐBB az 1867-es zsidó emancipáció után ?

Hálából az emancipált zsidók leszármazottai az egykoron felmenőiket emancipáló, "egyenjogúsító"történelmi liberális magyar nemesség utódjait elűzték az országból. Vagyonukat elkobozták vagy kitelepítették őket és osztályidegeneknek nyilvánították!
Ennek az emancipált "hálás" zsidóságnak egy jelentős része (tisztelet a kivételnek) fészkelte be magát az 1947 után felszámolt magyar történelmi elit és szétzúzott középosztály helyére. Egymás után magyarosították meg vezetékneveiket. Vették fel történelmi és autochton magyar nemesi családok vezetékneveit, ősi magyar települések helységneveit egyéb magyar hangzású neveket. Közben megtiltották a többszörösen megalázott, jogfosztott egykori történelmi elitnek az évszázadokon át használt, magyar királyok és fejedelmek által adományozott nemesi előnevek viselését. Tették ezt azzal a szándékkal, hogy a vezetéknevek alapján ne lehessen megkülönböztetni őket az autochton magyarságtól vagy rég honosodott egyéb magyarországi nemzetiségektől.
Sorra elterpeszkedett a közéleten, rátelepedett a sajtóra, a közvélemény formálásra, a kultúrára, a gazdaságra, stb.
Röviden meghatározva, a Magyarországon megtelepedett zsidóság jelentős politikai tényezővé nőtte ki magát. Ezt a szerepét valamennyi szegmensben a rendszerváltozás után is megőrizte. Némi felületes asszimilációra ugyan sor került, de ma „fordított asszimilációs törekvések mutatkoznak.
A judeo-bolsevik gyökérzetű liberálissá átvedlett szabadelvű magyarországi zsidóság kívánja stílusban és gondolatilag „asszimilálni“ a magyarságot.
Ehhez pedig a rendszerváltozás után olyan parlamenti dobbantót ácsolhatott magának, amilyet még nem ácsolhatott soha.
Magyarországon valójában nem antiszemitizmusról van szó, hanem bolsevik diktatúrában a judeo-bolsevik "zsidóság" által érdemtelenül megszerzett kulturális, közéleti és média, stb. monopólium görcsös és hisztérikus megvédelmezéséről. Ennek elvesztése miatti liberális-urbánus zsidó aggodalmakról. Ezen aggodalmak holokausztozással történő leplezéséről.
Erről szól a történet általában, de tisztelet a kivételnek!

 

zsidosag-230x140.jpg

Kíváncsi leszek, hogy megemlékeznek-e?
Az évforduló pontosan Shabbatra esik.
A magyarországi zsidóság, vajon a szombati fohászát;
בָּרוּך אַתָּה אַדָנָי אֱלהֵינוּ מֶלֶך הָעוֹלָם אַשֶׁר קִדְשָנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶל שַבָּת

Baruch ata Adonai, Eloheinu Melech ha-olam, asher kidshanu b’mitzvotav vitzivanu l’hadlik ner shel Shabbat.

megtoldja-e hálás szavakkal és köszönettel azért, hogy a magyarság, az akkori magyar nemesség és polgárság magához befogadta és ugyanolyan jogokkal ruházta fel, mint amellyel ő maga is rendelkezett?

Attila Karatnai Bodó

Szólj hozzá!

MI OKOZZA A ZAVART A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓKÉRDÉSBEN?

2017.11.03. 16:05 de Karatna


Az okozza, hogy nem létezik sem "magyar zsidó”, sem lengyel, sem cseh, sem orosz, sem francia, zsidó stb !
CSAK ZSIDÓSÁG LÉTEZIK!
MAGYARORSZÁGON pedig CSAK MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG létezik, vagy MAGYARORSZÁGON ÉLŐ ZSIDÓSÁG van!
A magyar-zsidó olyan, mintha azt mondanánk, hogy fekete színű fehér.
Nem "magyar zsidónak" kell lenni. Ez marhaság! Ilyen nincs!
Hanem becsületes, példamutató jó zsidónak kell lenni, mindazon zsidók részéről, akik saját izraeli hazájuk helyett Magyarországon akarnak élnek, és teljes lojalitással kell legyenek a magyarság iránt. A magyarság szellemi és anyagi kultúrája iránt és történelmi érzékenységével kapcsolatban.
Ez ilyen egyszerű!
Hagyjanak fel a multikulturális rögeszméjükkel. Vegyék elő a Tórát, a Sulhan Aruchot, a zsidó szokásjog gyűjteményét. Tanulmányozzák a zsidó nacionalistákat, akik megteremtették a demokratikus zsidó régi-új nemzetállamot. Járjanak a zsinagógákba. vegyenek részt a zsidó hitközösségek életében. Legyenek boldogok és jó zsidók. Ha túlteng bennük az energia, akkor aliyázzanak és építsék saját zsidó nemzetállamukat. De ne pofázzanak bele mindenbe, ami nem rájuk tartozik. Legalább is nem a saját történelmi és etnikai
eredetközösségükre. Rögeszmés liberális sipítozás helyett véssék az agyukba; JIRMIJAHU nagy próféta intő szavait, amely megtalálható Jeremiás könyve 29. fejezet 7. mondatánál
"וְדִרְשׁוּ אֶת-שְׁלוֹם הָעִיר, אֲשֶׁר הִגְלֵיתִי אֶתְכֶם שָׁמָּה, וְהִתְפַּלְלוּ בַעֲדָהּ, אֶל-יְהוָה: כִּי בִשְׁלוֹמָהּ, יִהְיֶה לָכֶם שָׁלוֹם. "
Ez fonetikusan héber nyelven így hangzik:
(Askenázi) "V’Dirsu Esz Solajm hoir aser higlészi eszhem somo vöhiszpállu báádo el - Adonaj ki bislajmo jihje lohem solajm".
(szefárd) V'darsu et salom hair aser higleti etchem sama v'hitpallelu baado el - Adonaj ki beslomo jihijelachem salom."
Vagyis magyarul: "És keressétek azon város békéjét, ahova számkivettettelek és imádkozzatok érte az Örökkévalóhoz; mert az ő békéjében lesz számotokra is béke.”
Vagy más fordításban:
"És igyekezzetek a városnak jólétén, a melybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek."

Maga HERZL TIVADAR mondotta " Mi zsidók egy nép egy nemzet vagyunk bárhol is éljünk a világon". A zsidóság egy etno-centrikus vallási és történelmi sorsközösség.
Ezek tények!
M i é r t ?
Pontosan azért, mert a zsidó nem tarthatja meg zsidóságát a többi zsidótól elkülönítve! Ha a JUDAIZMUSBÓL kisarjadó kereszténységen belül a katolikus egyház kinyilvántartatta, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, akkor a judaizmus úgy is lefordítható, hogy nincsen zsidó a KEHILLÁN (gyülekezeten) kívül!
ILLETVE MÉGIS VAN! De ezt konjunktúra, divat-zsidónak, kripto-zsidónak, judeo-bolsevik mesümed --hitehagyott zsidóból liberális zsidóvá átvedlett karrier zsidónak-- nevezzük. Ezekből pedig igen sok van Magyarországon! De ez egy hiteltelen és aljas népség, a zsidóság ballasztja!
Magyarországon II. Habsburg József 1783-as rendelete tette lehetővé, hogy a zsidó nagykereskedők magyar földbirtokot bérelhessenek. Ekkor Magyarországon még 80 ezer zsidót tartottak nyilván. A magyarországi zsidókról szóló 1840. évi XXIX. törvény már biztosította a városokban való szabad letelepülésüket, és a szabad kereskedelem és ipar gyakorlását is. Az 1860. februári uralkodói rendelet zsidó személyeket is felruházott a birtokképesség, az ingatlanszerzés jogával.
1867. november 25. napján, az 1867. évi XVII. törvénycikk 1. §. rendelkezett a zsidóság teljes emancipációjáról. Ez a "zsidó polgári egyenjogúsítási törvény". Az a törvény, amikor a magyar liberális nemesség jóvoltából a Magyarországon megtelepedett, ide bevándorolt zsidók a befogadó magyar nemzet polgárait megillető egyenlő polgárjogot kaptak. Erről a napról, amelyről Pesti Izraelita Hitközség 1868. január 5-i, ünnepi körlevelében ezt írta:
IDÉZEM: „Örömünk annál belsőbb, lelkesedésünk annál nagyobb lehet, minthogy mindkét törvényhozó testület méltósággal, szívélyességgel, még eddig semmi más országban nem mutatkozott egyetértéssel fogadta el egyenjogúsítatásunk […] törvényét, minden sértő ellenszenv és előítélet kifejezése nélkül”.
1892. jan. 6-án a pesti zsidó hitközség dísztermében elfogadták a képviselőház számára írt memorandumát, amely a zsidó vallás "Recepciójának" törvénybe iktatását kérte. Ennek nyomán és hatására a zsidó személyek polgári egyenjogúsítása után a zsidó vallás a többi magyarországi történelmi vallásoknak kijáró jogosultságait, Vázsonyi/ Weiszfeld Vilmos, az akkori Polgári Demokrata Párt zsidó származású politikusa által beterjesztett, " Recepciónak" nevezett 1895. XLII. t.-c-ben nyerte el.
1785-től 1910-ig a magyarországi zsidóság létszáma megtizenháromszorozódott és a kezdeti százezer alatti létszámról, egy millió felettivé növekedett.

Magyarországon kívül Kelet- Közép-Európa egyetlen államban nem telepedett meg annyi zsidó, mint itt a Kárpát-medencében.
„A zsidó emancipáció a civilizált állam nélkülözhetetlen kellékei közé tartozott.”
Mondta MAX Nordau, de azt is hozzátette, hogy korábban a zsidóság a saját világában élt. A gettó biztos menedéket jelentett. „A zsidó otthon szellemi és erkölcsi értékeit nyújtotta számára. Itt éltek társai, akiknek megbecsülésére vágyott…” 68-69 oldal)
(Adress a the First Zionist Congress” in Max Nordau: To Hils People. Szerk. Netanyahu (New York 1941. 66-67 oldal)
A zsidóság természetes életösztöne által, egzisztenciális kényszerből az elmúlt századokban a diaszpórában, a "galutban", idegen, felvett vezetéknevek alatt különféle identitások mimikriét kellett magára vegye. Ez a Kárpát-medencében sem alakult másképp. A zsidóság arra kényszerült, (ezt AsherZvi Hirsch Ginsberg --Ahad Ha'am kiváló zsidó társadalomtudós pontosan megfogalmazta, szül.: 1856. Augusztus 18. – elhunyt: 1927. Január 2), hogy a "...befogadó nemzetet vezérlő politikai etnikum nemzeti köntöse alá bújjon." Ezt a folyamatot segítette az emancipáció, amely legalább annyira volt káros a korábbi tradicionális zsidó diaszpóra életére, mint amilyen előnyös az integrálódni akaró zsidóra, mint egyénre nézve.
A zsidóság jelentős része levált a tradicionális zsidó kultúráról, de nemzeti, etnikai identitásában nem tudott azonosulni az őt körülvevő nemzeti szellemmel.
Nem tudott, nem volt rá képes! Azon egyszerű oknál fogva, hogy ez a nemzeti szellem nem az övé. Ez érthető, hiszen a zsidóság történelmi sorsközösségének történelemtudata egyedi, és egészen más etnikai és történelmi gyökerekkel rendelkezik, mint a zsidóságot körülvevő népeké
De ennek a hosszú történelmi kornak egyszersmind vége van!
Hiszen a zsidóság, mint történelmi sorsközösség, de egyben, mit nemzet, már nem csupán, mint politikai judaizmus létezik. Hanem ehhez már 1948. május 14. óta megteremtette politikai állam kereteit, a "régiúj” földrajzi területén, IZRAEL zsidó nemzetállamban Erec Jiszráélben, Izráél földjén!
MIT IS MONDOTT Dávid Ben Gurion 1974-ben ? "Az osztálytól a nemzetiségig" című gondolatmenetében?
(idézem)
"A cionizmus létrejötte önmagában is a HÉBER nép életének mélységes történelmi átalakulását kívánja elősegíteni. Ez az átalakulás nem korlátozódik a földrajzi aspektusra, a zsidó tömegek migrációjára a diaszpóra országaiból újjászülető hazájukba, amely társadalmi, gazdasági átalakulást is jelent. Azt jelenti, hogy a gyökértelen, elszegényedett, terméketlen zsidó tömegeket, amelyek EGY IDEGEN GAZDASÁG TESTÉN ÉLŐSKÖDNEK, (!) s mások támogatására kellett hagyatkozniuk, a cionizmus termékeny és kreatív életbe vezeti át. A zsidóságot letelepíti az új földön (Izraelben). Beilleszti őket a mezőgazdaságba, az ipari termelésbe és a kézművességbe. Gazdaságilag önállóvá teszi őket."

Lucki Rebbe 1938-ban mondott, „Minden zsidó, aki Erec-Jiszraelbe megy, és minden kalapács, amely munkába lendül ott, kezdete a megváltásnak…”
Mi van Magyarországon bizonyos destruktívnak, nonkonformistának, a többségi magyar nemzeti akaratnak és nemzeti szellemnek folyamatosan nekifeszülő zsidók körében?
ÉRTHETETLEN ÉS ELFOGADHATATLAN HISZTÉRIA!
A zsidóknak Izraelbe kell visszavágyódniuk és nem a "galutba", a kényszerű száműzetésbe, más etnikumok és nemzetek közé ahonnan többször is elűzték őket, és jelen időkben sem népszerűek!
Abszurdum, hogy a zsidóság egy bizonyos hányada nem ősei hazájába, eredeti etno-szociokultúrájába, vallási és történelmi sorsközösségébe akar élni, hanem ott ahonnan egykoron vagy akár többször is kivetették.
Micsoda perverzió, mazochizmus?
A Babilóniai Talmud, a Ktuboth tract. 110 /b oldalán, a Talmud egyértelműen kijelenti, hogy "a külföldön (tehát nem Izraelben /!/) lakó zsidóknak nincs Istenük". (Magyarországiaknak ez külön figyelmeztetés)
TOVÁBBÁ!
A magyarországi zsidóknak is Cionból/Sionból jön ki a tanítás/tórah, és az Örökkévaló/JHWH Szava Jeruzsálemből ( Jelenések Könyve, Mik. 4,2b,) EZ PEDIG NEM MAGYARORSZÁG, NEM BUDAPEST!
KOOK rabbi szerint, aki Izrael zsidó nemzetállam első askenázi főrabbija volt a következőket mondotta; "a diaszpórában élő zsidó, ha esetleg betartja a Törvény összes parancsát és jó és jámbor zsidónak tudja magát, DE MIVEL NEM IZRAEL FÖLDJÉN ÉL ZSIDÓSÁGA SOHASEM LEHET MAKULÁTLAN. A száműzetés nemcsak azokat a parancsokat torzítja el, amelyek közvetlenül az országhoz kötődnek, de Izrael földjén kívül eső zsidó életet is (ezt napi szinten érzékeljük, B.K.A.) A diaszpóra a teljes zsidó élet hiányát jelenti és e BAJT CSAK IZRAEL ORSZÁGA ORVOSOLHATJA! " Fejezi be értékes eszmefuttatását a főrabbi, üzenetül hagyva mindazon magyarországi és külföldön a diaszpórában élő zsidóknak, akik bőröndjüket az ágy alá készítették, szüntelenül antiszemitáznak, náciznak, fasisztáznak, Horthyznak, nyilasoznak, Orbánoznak, holokausztoznak és jajveszékelnek, de csak-csak nem akarnak elindulni a Földközi tenger déli levantei partjai felé, hogy Izraelben a saját hazájukban teljes, hasznos, a saját zsidó társadalmat építő életet éljenek!

10873591_840133236033366_7094103845951073652_o.jpg


Israel debates drafting Ultra Orthodox Jews into army https://www.youtube.com/watch

Szólj hozzá!

FACEBOOK CENZÚRA! Avagy a buzeránsok érzékenysége!

2017.10.17. 10:45 de Karatna

 

404734_385844151486749_5636051_n.jpg

Szólj hozzá!

Levél híg-magyar Esti Nórához!

2017.10.07. 20:08 de Karatna

Esti Nóra! Amit elvtársai csinálnak az nem más, mint az újlipótvárosi mesümed, de egyben mesüge liberális zsidóság magamutogató műbalhéja!
A következetlen és hisztérikus zsidó gondolkodás iskolapéldája. Lássunk egy példát!
Pozsonyi Péter, eredeti nevén Pressburger Péter, még korábbi legeredetibb nevén Jehuda ben Sholom, amikor kiutazik Izrael zsidó nemzetállamba „turistaként” és felszereli magát papírokkal és begyűjt minden okmányt, amellyel bizonyítani tudja, hogy megfelel a zsidó „Hazatérési törvényeknek”. Mindezt azért teszi, hogy megkapja az izraeli állampolgárságot.
Elmondhassa „ olé-ként” nemcsak azt, hogy olé a ligetben nagyszerű, hanem azt is, hogy oléként Izraelben is milyen nagyszerű!
Miután a zsidó származás jogán megkapta az izraeli állampolgárságot, visszautazik Magyarországra.
VISZONT!
Ha valamelyik magyarországi politikus itt Magyarországon rákérdez a származására, akkor hisztérikus ordítozásba tör ki és magára tűzi a Dávid-csillagot és kimegy a Kossuth térre tiltakozni, balhézni, magát röhejessé tenni. Eljátssza a „nagy halált” körülbelül akkora hitelességgel, mint a sunyi harmadosztályú csatár a vidéki labdarúgópályán.
Mindezt miért?
Azért, mert valaki a parlamentben rákérdezett arra a zsidóságára, izraeli állampolgári jogállására, kettős állampolgárságára, amelyet odébb néhány ezer kilométerrel egy másik állam területén még olyan nagy lelkesedéssel igazolt. Egy olyan állam területén, ahol kizárt dolog, hogy valaki úgy legyen a KNESSZET képviselője, hogy kettős állampolgár. Mert ez ott is nemzetbiztonsági kockázatnak minősül!
Kedves „Hígmagyar Nóra"
Ez az egész felfokozott Magén –David-os teátrális műbalhé alátámasztja azt, hogy a ZSIDÓSÁG önmaga ellen irányuló, de saját maga által generált önutáltatása, mélyről fakadó és ösztönvezérelt. Olyan megnyilvánulás, amelyre már a híres nagy próféta Jesájáhu is felfigyelt, amikor azt mondotta a ZSIDÓSÁG fele címzett, - az Örökkévaló Isten által sugallt- dorgálásban, hogy "Rombolóid és pusztítóid közületek valók". Tehát napirendre kell térnünk afelett a tény felett, hogy a ZSIDÓK ösztönükből fakadóan provokálnak és utáltatják meg magukat, hogy ezáltal az általuk ilyen módon gerjesztett állapotban folyamatosan és erre a szerepre fixálódva játszhassák el és élhessék át az "üldözöttek" szerepét. Ez már-már egy fiziológiás szükségletük. Olyan, amelyet csupán ezekkel a technikákkal lehet fenntartani.
Most jöhet válaszul az etnospecifikus penetráns zsidó arrogancia: a hülyézés, a barmozás, az antiszemitázás, a fasisztázás és a többi régi kopott ócska lemez!
Lehet mantrázni!
De ha ilyen rossz maguknak a helyzete, akkor inkább jobb lenne aliázmi!
Bár igaz, ott az ilyen műsorra nincsenek vevők!

Esti Nóra! Mi van ezekkel a listákkal?
Miért fél valaki felkerülni az ilyen listára?
(idézek)
"Egy demokratát arról lehet megismerni, hogy nem fél."
A másik, hogy egy öntudatos zsidó bizony vállalja zsidóságát és nem mimikrik mögött él, nem retteg, különösen 1948. május 14-óta, Izrael nemzetállam megalakulása óta.
Tehát mi ez a cirkusz?
Maguk megint eljátsszák a jaajjj Elohim Adonaj , mi lesz velünk, - az ágy alatt a bőrönd és a többi marhaságaikat - " Alkotmányosdit" "Új Szinházosdit" "Csurkásdit", most pedig, mint a riadt libák Márton napján gágogva futkosnak össze vissza. Mindezt a balhé a, a nemzetközi cirkusz, a feltűnéskeltés kévéért? KEDVES NÓRA! VAJON ÖN voltak-e olyan jó "magyar", mint amilyen jó zsidó, amikor KERTÉSZ ÁKOS azt mondta "a magyar nép genetikailag alattvaló", „röfög és zabálja a moslékot, ...stb"?
Vagy akkor, amikor dr. REGŐS PÉTER , a Magyar Zsidók Világszövetsége szóvivője a következőképpen verselt :
"Hangosak a fasz magyarok,
Fajtiszták, mint az olaszok.
Buták, mint az oroszok
S úgy végzik, mint a karthágóiak.
Lesózzák a földjeiket,
Felszámolják történelmüket,
Eltűnnek majd nem sokára,
Elmennek a bús picsába...."stb
Vagy amikor a zsidó származású író SPIRÓ György azt írta :
"jönnek a dúltkeblű mélymagyarok megint, fűzfapoéták, fűzfarajongók, jönnek a szarból."
NOS!
Ön mint remek filoszemita és állítólagos öntudatos "hazafi" és országlakó mikor és hol tiltakozott ilyen nagy elszántsággal a magyarság ócsárlása és megalázása miatt?
Hol hibádzik az ön magyarsága, ha van egyáltalán?
Talán a gyökereknél, a XIX. századnál?
Vagy az úgy van, hogy a magyart lehet alázni, köpködni?
De ha valaki szóvá teszi a parlamentben a kettős állampolgári jogállás tarthatatlanságát a képviselő testületben, kiemelve az izraeli-magyar kettős állampolgárságot, akkor teátrálisan rohannak Dávid-csillagot magukra aggatni? Ezáltal megalázva azoknak az emlékét, akiknek ezt a vészkorszakban kényszerrel kellett viselniük?
Önök sem a zsidó múltra, sem a magyar jelenre nincsenek tekintettel.
Önök csupán a színházért csináltak színházat, közben ugyanolyan híg és konjunktúra zsidók (már amelyik), mint amilyen híg- és jöttmagyarok!
Igaza volt az öreg Löhwenstein bácsinak, aki azt mondta "Amilyen a goj olyan a zsidaja".

Szólj hozzá!

A FACEBOOK és SOROS.

2017.10.05. 09:45 de Karatna

CENZORI ÜZENET!

Eltávolítottunk valamit, amit közzétettél

Úgy tűnik, hogy olyasmit tettél közzé, ami sérti közösségi alapelveinket. Eltávolítjuk azokat a bejegyzéseket, amelyek faji, etnikai, nemzeti vagy vallási hovatartozás, szexuális irányultság, nem vagy fogyatékosság alapján támadnak embereket.

Attila János Paniti-Bodó

Válaszolja már meg nekem valaki, hogy SOROS /Schwarcz György miért "magyar származású"? Amikor halachikus zsidó lévén a zsidó etnikai és történelmi eredetközösség tagja. Tehát etnikuma ZSIDÓ és nem magyar! Ha egy üvegmedencében nem halakat, hanem hörcsögöt tartunk a hörcsög az üvegmedencében nem válik hallá. Hörcsög marad! Másik példa; ha egy gömbhal megriad és a védekező mimikrit magára öltve hatalmas gömböt formál magából, ettől még nem lesz gömb, csak a formája, a mértani alakja. Lényege az marad, ami! ,Hal! Olyan amilyen eredetileg származástanilag, rendszerteailag is. Jaaa! Mert magyarul beszél és "nyelvében él a nemzet". A seregély számtalan madár hangját képes pontosan megtanulni és visszaadni, de ettől még nem lesz belőle sem rigó sem pacsirta. A zsidó is sok nyelvet megtanulhat, de nem lesz belőle sem magyar sem német, sem más. Zsidó marad. Vagy ahogy Herzl Tivadar és Max Nordau mondta (akik Magyarországon születtek és érettségiztek) "Mi zsidók éljünk bárhol a világon, beszéljünk különféle nyelveken, de mi egy nép vagyunk, egy zsidó nemzet" Ezt azért idéztem, hogy elejét vegyem a papagáj módjára ismételgetett "kirekesztő" megjelölésnek és az "antiszemitázásnak". A zsidóság az EREC JISZRÁÉL-en kívüli létállapotot Galutként, ideiglenes, a történelmi sors általi kényszerállapotként tartja számon. Ez a kényszer 1948. május 14-én a régi-új demokratikus zsidó nemzetállam megszületésével megszűnt és okafogyottá vált Az izraeli zsidó demokratikus nemzetállam is ezt az állapotot a diaszpóra zsidóságra nézve ideiglenesnek tekinti. Úgy, hogy a zsidóság valóságos hazájának, otthonának (héberül fonetikusan beitanu) hivatalosan is Izrael államot nevezi meg. Az 1950. évi 5710. Visszatérésről szóló törvény és az 1952. évi 5712. Izraelbe való beutazásról szóló törvény ; ".E törvény a zsidó nép és hazája közötti köteléket fejezi ki. Az Izraelbe visszatérő zsidókra a törvény úgy tekint, mintha ők saját vagy felmenőik távollétét követően visszatérnének hazájukba Izralbe." Soros György, magyarosított zsidó sem vált Magyarországon magyarrá, mert nem is válhatott, mert zsidó nemzet része, még akkor is, ha vallását nem gyakorolja és anticionista!

 CENZORI UTÓSZÓ;

Kérjük, olvasd el a közösségi alapelveinket.

Tudjuk, hogy ezeket az alapelveket nem feltétlenül ismerted, ezért azt javasoljuk, tájékozódj részletesebben arról, hogyan reagálunk az ilyen jellegű támadásokra. Ha olyasmit látsz a Facebookon, amiről úgy gondolod, hogy sérti ezeket a szabályokat vagy valamelyik másik alapelvünket, jelentheted számunkra.

Köszönjük a megértésedet, és hogy segítesz abban, hogy a Facebook továbbra is biztonságos és barátságos hely maradhasson.

 

Szólj hozzá!

Elemzés

2017.10.02. 09:33 de Karatna

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkaratnaibodo.attila%2Fposts%2F1480992161972169&width=500" width="500" height="637" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Szólj hozzá!

Tisztesség üzenete.

2017.10.02. 09:30 de Karatna

A tisztességes és elkötelezett zsidó fiatal Izraelben építi saját nemzetállamát és nem máshol!
NE FELEJTSÉK EL a MAGYARORSZÁGON JELENLEG ITT TARTÓZKODÓ ZSIDÓK, amit Lucki Rebbe 1938-ban mondott, „Minden zsidó, aki Erec-Jiszraelbe megy, és minden kalapács, amely munkába lendül ott, kezdete a megváltásnak…” A zsidóknak Izraelbe kell visszavágyódniuk és nem a "galutba", a kényszerű száműzetésbe, ahonnan többször is elűzték őket és jelen időkben sem népszerűek! Abszurdum, hogy egy adott etnikum nem ősei hazájába, eredeti etno-szociokultúrájába, vallási és történelmi sorsközösségébe akar élni, hanem ott ahonnan egykoron vagy akár többször is kivetették. Micsoda perverzió, mazochizmus? A Babilóniai Talmud, a Ktuboth tract. 110 /b oldalán, a Talmud egyértelműen kijelenti, hogy "a külföldön (tehát nem Izraelben /!/) lakó zsidóknak nincs Istenük". (Magyarországiaknak ez külön figyelmeztetés) TOVÁBBÁ! A magyarországi zsidóknak is Cionból/Sionból jön ki a tanítás/tórah, és az Örökkévaló/JHWH Szava Jeruzsálemből ( Jelenések Könyve, Mik. 4,2b,) EZ PEDIG NEM MAGYARORSZÁG, NEM BUDAPEST! KOOK rabbi szerint, aki Izrael zsidó nemzetállam első askenázi főrabbija volt a következőket mondotta; " a diaszpórában élő zsidó, ha esetleg betartja a Törvény összes parancsát és jó és jámbor zsidónak tudja magát, DE MIVEL NEM IZRAEL FÖLDJÉN ÉL ZSIDÓSÁGA SOHASEM LEHET MAKULÁTLAN. A száműzetés nemcsak azokat a parancsokat torzítja el, amelyek közvetlenül az országhoz kötődnek, de Izrael földjén kívül eső zsidó életet is (ezt napi szinten érzékeljük, B.K.A.) A diaszpóra a teljes zsidó élet hiányát jelenti és e BAJT CSAK IZRAEL ORSZÁGA ORVOSOLHATJA! " Fejezi be értékes eszmefuttatását a főrabbi, üzenetül hagyva mindazon magyarországi zsidóknak, akik nehezen akarják meghallani a kötelesség szavát!
Joy of Aliyah #8 - Welcome to Israel Episode https://www.youtube.com/watch?v=JTEZMt5o94c

Szólj hozzá!

Kiáltvány a zsidókhoz, avagy főhajtás az aliyázó DÁNIEL PÉTER előtt.

2017.10.02. 09:29 de Karatna

dr. DÁNIEL PÉTER minden sorával, sőt betűjével egyetértek!


Örülök, hogy ilyen tisztességes üzenetet küldött a magyarországi zsidósághoz.
Remélem meghallják szavát!
A nagytiszteletű "Gáonnak", Naftali Krausnak és Dániel Péternek is igaza van!
Nem asszimilálódni kell a zsidóságnak, mert az úgysem sikerül., hanem a saját zsidó nemzetállamba kivándorolni és visszatérni az egykori héber ősök földjére és ott kell a saját zsidó etnikai, vallási és történelmi eredet és sorsközösségben saját zsidó államot építeni, és nem más etnikumok államában, más nemzetek szellemiségében "Volksgeistjében" frusztráltan élni és a múlton keseregni!

Egyszerűen a zsidóságnak saját zsidó nemzetállamában kell élni, ha valóban tisztességes zsidóként akar élni! Többek között azért mert a zsidóság egy olyan transznacionális etnikai, vallási és történelmi eredet és sorsközösség, amely bárhol is éljen a világban, bármennyi diaszpórában is éljen egyetlen oszthatatlan népet, nemzetet alkot. "Mi zsidók egy nép vagyunk" mondta Herzl Tivadar és Max Nordau a zsidó állam két megálmodója. A zsidó létállapotot és annak immanens lelki tartalmát talán legjobban PERETZ SMOLENSKIN, ez a neves cionista zsidó társadalomtudós, héber nyelvű író, a zsidó kultúra egyik kiemelkedő alakja fogalmazta meg, akkor, amikor Erec Jiszráél, régi-új Izrael megszületése még csupán vágyálom volt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Peretz_Smolenskin http://www.ebay.com/…/Hebrew-Selected-Writings…/390602536866 IDÉZET: The Zionist Idea: Historical Analysis and Reader Arthur Hertzberg: New York 1969., 147. oldaltól folyamatosan)
(Ha valaki el akarná olvasni: http://ebookscentral.com/…/the-zionist-idea-a-historical-an…)
PERETZ SMOLENSKIN az alábbiakat mondja:
"Igen egy népet alkotunk. Egy nép voltunk kezdettől fogva.
Sohasem szűntünk meg népnek lenni, azt követően sem, hogy királyságunkat lerombolták, minket pedig elűztek földünkről. MI zsidók AZONBAN NEM OLYAN NÉP VAGYUNK, MINT A TÖBBI, amikor saját földünkön éltünk. Egységünk alapját sohasem a Szentföld alkotta, nem veszítettük el nemzetiségünket, amikor száműzetésbe kellett mennünk. Mindig is szellemi nemzet voltunk, olyan nemzet, amelynek államisága a TÓRA talaján állt....Azért alkotunk népet, mert szellemileg, gondolkodásunkban a testvériség köteléke fűz bennünket össze....."

PERETZ SMOLENSKIN kijelentése nem más, mint az önmagát becsülő nép építő nacionalizmusának epigrammája. Olyan gondolatsor, amely minden emigrációba kényszerült, diaszpórában élő etnikum számára iránytű.
Mert bizony egészséges nacionalizmus nélkül nincs hatékony nemzetépítés!
Ezt a határozott álláspontot képviselte Ze'ev Jabotinsky, זאב ז'בוטינסקי; born Vladimir Yevgenyevich Zhabotinsky , a zsidó nacionalizmus és önvédelmi mozgalom zászlóvivője, akiről Izraelben intézetet neveztek el:http://en.jabotinsky.org/ab…/jabotinsky-institute-in-israel/
Valamint a nemzeti eszme építő erejéről tett tanúbizonyságot 1919-ben Berlinben . Chaim Arlosoroff is a Zsidó Nemzetiszocialista Párt számára készített manifesztumában, amely a "zsidó nemzetiszocializmus" /Der Jüdische Volkssozialismus cím alatt jelent meg. Chaim Arlosoroff ezen művében leírta :
"A nemzeti eszme az egyetlen, amely lehetővé teszi a nemzetek közötti ligát. A kozmopolita szocializmus a bolsevizmus időleges sikere ellenére is kapitulálni kénytelen"
1948. május 14. napja a legújabb kori zsidó történelem határköve volt.
Innentől A "galut", a kényszerű hazátlanság és számkivetettség kora megszűnt,. A diaszpóra, más etnikumok nemzeti szelleméhez való alkalmazkodási kényszere egyszer és mindenkorra véget ért. Megnyílt az út a történelmi kényszer szülte transznacionális zsidóság egészséges nemzetállami léte felé, ahol a judaizmusnak már nem csupán teoretikus, politikai, hanem valóságos fizikai állami keretei vannak.
KOOK rabbi szerint, aki Izrael zsidó nemzetállam, illetve a mandátum terület első askenázi főrabbija volt a következőket mondotta; "a diaszpórában élő zsidó, ha esetleg betartja a Törvény/TORAH összes parancsát és jó és jámbor zsidónak tudja magát, DE MIVEL NEM IZRAEL FÖLDJÉN ÉL ZSIDÓSÁGA SOHASEM LEHET MAKULÁTLAN. A száműzetés nemcsak azokat a parancsokat torzítja el, amelyek közvetlenül az országhoz kötődnek, de Izrael földjén kívül eső zsidó életet is (ezt napi szinten érzékeljük, B.K.A.) A diaszpóra a teljes zsidó élet hiányát jelenti és e BAJT CSAK IZRAEL ORSZÁGA ORVOSOLHATJA! " Fejezi be értékes eszmefuttatását a főrabbi,
A Babilóniai Talmud, a Ktuboth tract. 110 /b oldalán, a Talmud egyértelműen kijelenti, hogy "a külföldön (tehát nem Izraelben /!/) lakó zsidóknak nincs Istenük".
Lucki Rebbe 1938-ban mondott, „Minden zsidó, aki Erec-Jiszraelbe megy, és minden kalapács, amely munkába lendül ott, kezdete a megváltásnak…” A zsidóknak Izraelbe kell visszavágyódniuk és nem a "galutba", a kényszerű száműzetésbe, ahonnan többször is elűzték őket és jelen időkben sem népszerűek! Abszurdum, hogy egy adott etnikum nem ősei hazájába, eredeti etno-szociokultúrájába, vallási és történelmi sorsközösségébe akar élni, hanem ott ahonnan egykoron vagy akár többször is kivetették.
A magyarországi zsidóknak is Cionból/Sionból jön ki a tanítás/Torah, és az Örökkévaló/JHWH Szava Jeruzsálemből ( Jelenések Könyve, Mik. 4,2b,) EZ PEDIG NEM MAGYARORSZÁG, NEM BUDAPEST!
A zsidó hászkálá világító csillaga Moshe Leib Lilienblum http://en.wikipedia.org/wiki/M. Az alábbiakat mondta:( The Way of Retur",in : Arthur Hertzberg: The Zionist Idea (new York 1969) és a "Let us Not Confuse the Issues", in Hertzber, 172 oldalán
"Izrelt -örökké tartó megváltással váltsa meg az Úr- EGYESÜLJÜNK, FOGJUNK ÖSSZE GYŰJTSÜK EGYBE KELET-EURÓPÁBAN SZÉTSZÓRÓDOTT TÁRSAINKAT, ÉS INDULJUNK EL ÖRVENDEZVE SAJÁT FÖLDÜNKRE. ANNAK, AKI ISTEN ÉS AZ Ő NÉPÉNEK OLDALÁN ÁLL, ÍGY KELL SZÓLNIA : CION MELLETT ÁLLOK!

Dániel Péter most a zsidóság lelkiismeretének világítótornya!

http://i.imgur.com/zr55qm9.jpg

Szólj hozzá!

A FACEBOOK KONTROLL FOKOZÓDIK!

2017.10.02. 09:24 de Karatna

Most a 21. században, azok, akik korábban a levélposták, kiadványok cenzúráját szervezték, most tevékenységüket a facebookon folytatják. Mindig ugyanazok, mindig ugyanaz az eredet és érdekközösség, amelyik, mint vörös vonal húzódik végig az emberiség történelmén.

Most mecénásuk és mentoruk Soros György!

MIÉRT TILTOTTA LE A FACEBOOK BODÓ Karatnai-Alsórorjai Attila bejegyzéseit?bodo_alsororjai.jpg 

facebook_cenzura-5.jpg

 

 

MIÉRT TILTOTTA LE A FACEBOOK Paniti Bodó Attila János bejegyzéseit?

Itt a szöveg. Döntse el a kedves olvasó, hogy áll a vélemény nyilvánítás szabadsága a 21. században. Baruch Spinoza 1675 tájékán mondta, az ismert szefárd zsidó bölcs;  "Szabad ország az, ahol azt gondolok, amit akarok és azt mondom, amit gondoltam"   SPINOZA  eredetközösségbeli hitsorsosai ezt nem így gondolják.

ÍME;

Eltávolítottunk valamit, amit közzétettél

Úgy tűnik, hogy ezek a bejegyzések sértik a közösségi alapelveinket.

Attila János Paniti-Bodó

Attila János Paniti-Bodó

Magyarország a teljes demokrácia Paradicsoma! De csak addig, ameddig "ezek" 1919. és 1947-1989 után megint nem kaparintják meg a hatalmat . Mert akkor ismét annak a népnek a bosszúszomjas diktátorai lesznek, ahol hatalomra kerülnek. (Attila Karatnai Bodó)

Attila János Paniti-Bodó

"A mindenre kiterjedő forradalom végső célja a hatalom megragadása. Forradalom a forradalomért!" JIRMIJAHU nagy próféta intő szavai a galutban élő zsidósághoz, amely megtalálható Jeremiás könyve 29. fejezet 7. mondatánál "וְדִרְשׁוּ אֶת-שְׁלוֹם הָעִיר, אֲשֶׁר הִגְלֵיתִי אֶתְכֶם שָׁמָּה, וְהִתְפַּלְלוּ בַעֲדָהּ, אֶל-יְהוָה: כִּי בִשְׁלוֹמָהּ, יִהְיֶה לָכֶם שָׁלוֹם. " Ez fonetikusan héber nyelven így hangzik: (Askenázi) "V’Dirsu Esz Solajm hoir aser higlészi eszhem somo vöhiszpállu báádo el - Adonaj ki bislajmo jihje lohem solajm". (szefárd) V'darsu et salom hair aser higleti etchem sama v'hitpallelu baado el - Adonaj ki beslomo jihijelachem salom." Vagyis magyarul: "És keressétek azon város békéjét, ahova számkivettettelek és imádkozzatok érte az Örökkévalóhoz; mert az ő békéjében lesz számotokra is béke.” Vagy más fordításban: "És igyekezzetek a városnak jólétén, a melybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek."

 • A CEU jelenség margójára.

  Soros/Schwarcz György egykori budapesti, újlipótvárosi halachikus zsidóként szembe megy a tradicionális konzervatív, nacionalista, ha úgy tetszik cionista zsidó világlátással.
  Kijelenthetem, hogy Soros György a zsidóság legnagyobb ellensége.
  Igaz Jirmijahu nagy próféta a zsidóságnak címzett dorgálásában arra figyelmezteti a zsidókat, hogy " rombolóid és pusztítóid közületek valók". Nos ilyen romboló Soros/Schwarcz György is!

  EZÚTON arra kérem zsidó honfitársaimat, hogy a Pesach-i nagytakarítás során pucolják ki lelkükből a destruktivitást és az anarcho-liberalizmus, libertariánizmus mocskát.
  Moloch elfajzott ivadékával Soros Györggyel ellentétben
  mit üzen ennek a transznacionális kozmopolita és multi-kultúralista CEU társulatnak, Zeev Jabotinsky kiemelkedő nacionalista zsidó társadalomtudós és pragmatikus társadalomszervező, író, az izraeli “Zeev Jabotinsky Institute In Israel névadója.
  ” A nacionalizmus mindenekfelett álló érték.
  Nincs a nemzetnél, a hazánál magasabb ,rendű érték, nincs olyan istenség e világegyetemben, amelynek kedvéért fel kellene áldoznunk e két legdrágább kincset”.
  Jaboninsky ehhez még azt is hozzáfűzi, hogy “a társadalmi béke záloga, ha az etnikum lefedi a nemzet fogalmát”. Az “abszolút nemzet” ideáltípusát abban látta, ha a nemzet , azonos etnikai, történelmi eredetközösségből származó népességből áll és időtlen idők óta ugyanazon a földarabon él. Ott ahol kultúrája, államisága kialakult. Tehát őshonos és nem rendelkezik olyan más etnikumú kisebbséggel, amely gyengíti a nemzeti kohézióját, és idegen kulturális etnikai zárványként gyengíti az őshonos etnikai eredetközösség tradícióját, értékrendjét. Valamint a nemzet eredeti nemzeti nyelvét beszéli , eredeti írását használja és nem azt, amit egy másik etnikumtól átvett. Jabotinsky, mindezen kiváló gondolatokat azzal koronázza meg, hogy kijelenti, hogy ” Egy nemzet lényegét azonban, sajátos jellegének alfáját és omegáját specifikus fizikai minősége, etnikai összetétele alkotja!”.
  (Jabotinsky végrendelete Jeruzsálem -Tel Aviv, 1947. Ktavim,9 kötet,110. oldal) Ide, ebbe a gondolatmenetbe semmiféle idegen etnikai migráció nem fér bele!
  Mit mondott JABOTINSKY?
  " A TÁRSADALMI BÉKE ZÁLOGA, HA AZ ETNIKUM LEFEDI A NEMZET FOGALMÁT."
  T E H Á T:
  Minden olyan etnikum, amelynek eredettudata, történelemtudata, etno- szociokultúrája, —mint egykoron honosodott kisebbség— eltér a többségi államalapító etnikumétól, azzal semmiféle etnogenezisbeli közössége nem volt, az ilyen csak gyengíti a nemzeti kohéziót, csökkenti a társadalmon belüli bizalmi indexet. Különösen ez akkor válik kritikussá, ha a kisebbséget alkotó etnikumoknak egyébkén van saját nemzetállama. Lehet egyéneket kiemelni példaként, de az itt előadott megállapítást a történelem folyamatosan bizonyította és bizonyítja.
  VAGYIS!
  Ha a cionista zsidó társadalomtudósok nyomán kimondjuk azt, hogy a "társadalmi béke záloga, ha az etnikum lefedi a nemzet fogalmát", akkor ennek az ellenkezője is igaz!
  Vagyis akkor a nemzeti békétlenség és egyet nem értés, valamint megosztottság "záloga", ha a nemzet különféle etnikai csoportokból és eredetközösségekből áll. Vagyis multikulturális, multi-etnikus és alacsony a társadalmon belüli —ember és ember közötti — bizalmi index.
  TEHÁT, ha a nemzet korábban olyan egységes eredetközösségből állt, ahol az etnikum lefedte a nemzet fogalmát, akkor azt különféle politikai manőverekkel, technikákkal fel kell bontani,és betelepítésekkel, bevándoroltatásokkal szétzülleszteni.
  NOS EZEN MUNKÁLKODIK SOROS GYÖRGY!
  http://i.imgur.com/2wtLPLP.jpg
  Az ilyen módon keltett társadalmi káosz bizonyos érdekközösségeknek jövedelmező!
  http://i.imgur.com/w6dlqyQ.jpg
  Ezt a romboló szándékot kell közös erővel és nagy elszántsággal gyökerestől kitépni
 • Dianne Feinstein zsidó nő! Ezek sehol nem nyugszanak ahelyett, hogy végre visszaköltöznének saját zsidó nemzetállamukba Izrael, demokratikus zsidó nemzetállamba, amelyért minden reggel fohászkodnak, hogy oda visszatérítésnek, tehát ehelyett minden létező helyen keverik a szart és mindenbe belepofáznak!
  Amikor egyesületi vezető voltam az én véremet s egy ilyen vén judeo-ribanc szívogatta és állandóan ellenem konspirált. Azóta már szétporladt a Gyehenna tüzében MOLOCH oltárán.

Attila János Paniti-Bodó

TISZTELT HÖLGYEIM és URAIM! Illene ismerni egy transznacionális történelmi etnikai, vallási ereded és sorsközösség szétszórtságban (1948. ,május 14-től önként, saját felelősségre vállalt) megnyilvánuló frusztrált, nonkonformista, már-már nyíltan destruktív libertariánus lelkivilágát! A liberálissá, valójában destruktív libertariánussá átvedlett zsidóság önmaga ellen irányuló, de saját maga által generált önutáltatása, mélyről fakadó és ösztön-vezérelt. Olyan megnyilvánulás, amelyre már a híres nagy próféta Jesájáhu is felfigyelt, amikor azt mondotta ZSIDÓSÁG fele címzett, - az Örökkévaló Isten által sugallt- dorgálásban, hogy "Rombolóid és pusztítóid közületek valók". Tehát napirendre kell térnünk afelett a tény felett, hogy a ZSIDÓK ösztönükből fakadóan provokálnak és utáltatják meg magukat, hogy ezáltal az általuk ilyen módon gerjesztett állapotban folyamatosan és erre a szerepre fixálódva játszhassák el és élhessék át az "üldözöttek" szerepét. Ez már-már egy fiziológiás szükségletük. Olyan, amelyet csupán ezekkel a technikákkal lehet fenntartani. Ezt kellene végre, mint társadalmi anómiát, egy népesség devianciájaként végre megérteni és kezelni!

Attila János Paniti-Bodó

"Magyar származású tőzsdespekuláns" Fejezzék be ezt az ostoba alap nélküli megfogalmazást! " magyar származású ". NEM MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ!. SOROS , azaz Schwarc György zsidó származású, a zsidó etnikai és történelmi eredet és sorsközösség tagja. Halachikus zsidó, vagyis az anyja, sőt az apja és az összes felmenője zsidó, aki Magyarországon, a magyarországi zsidó diaszpórában, (galutban) a főváros zsidó városnegyedében, az Újlipótvárosban született (Pozsonyi út). TEHÁT nem magyar! Csupán magyarországi születésű! A magyar "etnosz", GENS UNGARORUM legfőbb ismérve, nem csupán a magyar nyelv használata. A nyelv az identítás igen fontos attribútuma, de nem az alapja! MI AZ ALAP? Az a legfőbb szubjektív kritérium , amelyben a magyarság etnikai eredetközösségének lelkünk mélyéből fakadó csoporttudata a leszármazás fonalán a magyarság közös kollektív tudatalattijában van számon tartva. A magyar népi együvé tartozás tudati tényezői közül, a közös származás tudatának, a magyar felmenők, a magyar ősök évszázados, évezredes történelmi sorsközösségének és genealógiai szerves kapcsolatrendszerének van a legnagyobb jelentősége. Ebbe pedig a " SOROS-félék" nem tartoznak bele. MIELŐTT MÉG VALAKI FELSZISSZENNE! Minősítené az itt közreadott véleményemet; az , hogy Kik vagyunk mi magyarok? Honnan jöttünk? Hogyan és mi módon tartozunk össze? Kérdések és szempontok, nem csupán a zsidóságnál állnak fenn, és nem csupán ott kritériumai az etnikai és a zsidó eredetközösség, sorsközösségbeli, vallási meghatározásnak. Ha a zsidóságnak megadatott az a joga, hogy saját etnocentrikus kiválasztottsági tudatára épülő teremtésmítosza által, és saját vallási irodalmát alapul véve, a Tóra, Tanach, Talmud a Sulchán Áruch és a halachikus rabbinikus törvények, valamint az ortodox rabbinátus rendelkezései által meghatározza saját etnikai, etno-genetikai, vallási, sorsközösségbeli mibenlétét, vagyis azt, hogy ki a zsidó, akkor bizony a magyarságnak is joga van ahhoz, hogy saját magát, saját etnikai mibenlétét, annak etnikai, etno-genetikai, történelmi, szellemi és anyagi kultúrája alapján szintén meghatározza!

 • Felmerül a kérdés, hogy eleve mit keresnek itt ezek a sémita-arab iszlamista tetvek? Miért nem mennek a saját rasszbeli fajtájukhoz, hogy ott együtt nyugodtan hajlonghassanak Allah előtt?
  Ezt a csőcseléket annak idején Martell Károly már kihajította Európából.
  Csak vissza-vissza pofátlankodnak, hogy beleüljenek abba a civilizációba, amelyet saját hazájukban, a maguk primitív "lényegüknél" fogva soha nem tudtak megvalósítani. Ezt meg kell és meg is fogják az európai népei akadályozni!
  http://i.imgur.com/XmQ29T3.jpg

Attila János Paniti-Bodó

Franciaországot elárasztotta a harmadik világ és egykori saját gyarmatainak értéktelen túlszaporodott, korlátoltan belátóképes sémita- arab és afrikai nigger iszlamista csőcseléke. Soha, egyetlen idegen etnikumú, az egykori gyarmatotokról származó, nem francia személyt nem lett volna szabad Franciaországba beereszteni. Ezekben az etnikumokban az évszázados, többgenerációs gyarmati sors genetikailag kódolt gyűlöletet táplál ösztöneikben a fehér, keresztény európaiak iránt. Ezeket soha nem lehet és nem is szabad integrálni, mert mindig és egyre veszélyesebb etnikai időzített bombát jelentenek az európai népek és európai civilizáció alatt. Ezt a népességhányadot kivétel nélkül deportálni kell egykori saját élőhelyére és etnikai eredetközössége szerinti földrajzi övezetbe. http://i.imgur.com/pNlAgjo.jpg

Attila János Paniti-Bodó

http://i.imgur.com/khCd3id.jpg

Attila János Paniti-Bodó

Bozóki ( Nem a törzsökös nemes Bozóky családból) Egy adott etnikai eredet-és sorsközösség maximum 80 ezer fős tábora még nem Budapest lakossága. Tudniillik Budapestet nem Judapestnek hívják! (Egyesek szeretnék) Magyarország a teljes demokrácia Paradicsoma! De csak addig, ameddig "ezek" nem kaparintják meg a hatalmat 1919. és 1947.-1989. után megint. Mert akkor ismét annak a népnek a bosszúszomjas diktátorai lesznek, ahol hatalomra kerülnek. Ezek akkor ordítoznak diktatúráról, amikor nem ők lehetnek annank a népnek a diktátorai, ahol felmenőik egykoron megtelepedtek.

 

Szólj hozzá!

Háború a nemzetállamok és az őshonos etnikai eredetközösségek ellen.

2017.04.17. 20:59 de Karatna

2015. május 29-én.


A MIÉRTEK TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉSE.
A Habsburgok által a 17. századtól a 20. századig hatalmas létszámban betelepített különféle idegen etnikumok oldották fel a magyar etnikum történelmi eredet és sorsközösségének ural--altáji-turáni etnogenezisű homogenítását és kohézióját. Azáltal, hogy különféle politikai manőverekkel, technikákkal, betelepítésekkel, bevándoroltatásokkal megbontották a nemzet történelmi őshonos etnikumának eredet és sorsközösségét, ezzel elhintették a bizalmatlanságot és békétlenséget, amely fokozatosan szétzüllesztette a magyar társadalmat.
A magyar nemzet megszűnt történelmi eredetközösség lenni.
A társadalmi szakadékhoz a nemzeti megosztottság és békétlenség útja vezet.
TEHÁT:
A népek feletti hatalomgyakorlás egyik módja, ha történelmi eredetközösségét, sorsközösségét, eredeti etno- szociokultúráját szétzilálják.
Ellenségeinknek ezért volt és van jelenleg is szüksége az idegen etnikumú bevándorlókra!
Egyik legkiemelkedőbb cionista társadalomtudós Vladimir Yevgenyevich Zhabotinsky, http://en.wikipedia.org/wiki/Ze%27ev_Jabotinsky mondotta:
" A TÁRSADALMI BÉKE ZÁLOGA, HA AZ ETNIKUM LEFEDI A NEMZETFOGALMÁT."
T E H Á T:
Minden olyan etnikum, amelynek eredettudata, történelemtudata, etno-szociokultúrája, —mint egykoron honosodott kisebbség— eltér a többségi államalapító etnikumétól, azzal semmiféle etnogenezisbeli közössége nem volt, az ilyen csak gyengíti a nemzeti kohéziót, csökkenti a társadalmon belüli bizalmi indexet. Különösen ez akkor válik kritikussá, ha a kisebbséget alkotó etnikumoknak egyébkén van saját nemzetállama. Lehet egyéneket kiemelni példaként, de az itt előadott megállapítást a történelem folyamatosan bizonyította és bizonyítja.
MI VAN MÉG A HÁTTÉRBEN?
Az európai diaszpóra liberális zsidósága azért is szorgalmazza a bevándorlást, mivel közismert, hogy az egykori bevándorlók leszármazottjai, a liberális és baloldali szocialista mozgalmakat erősítik és ellenszenvvel, sőt ellenségesen fordulnak a konzervatív, vagy jobboldali, nacionalista, nemzeti politikai formációk felé. Minden olyan felé, amely az autochton népesség érdekeiről szól. Ez a "menekült"népesség a politikai hatalomra törő liberális, transznacionális, diaszpórabeli zsidóság hadoszlopa, szavazóbázisa, etnikai eredetközösségének eredményes etnocentrikus érdekérvényesítéséhez.
Minden etnikum,így a magyar galutban ( számkivetettségben, nem a saját politikai állam területén) élő zsidóság és holdudvara olyan gazdasági, politikai és szellemi környezetet próbál teremteni magának, amelyben minden részlet sajátos gondolkodásból ered, s ezért megfelel sajátos ízlésének is. Ilyen környezetet viszont csak olyan országban hozhat létre, ahol Ő AZ ÚR (!) Pontosan ezért a hatalom megszerzéshez szükségeltetnek az idegen etnikumú és letelepítésre szánt tömegek.
Ez a "humánus maskarába öltöztetett, fogadjuk be a rászorulókat "című idegen etnikumok befogadását célzó törekvés lehetővé teszi, hogy a befogadottak, mint majdani hálás szavazóbázis a politikai hatalomra törő diaszpórabeli zsidóságot a politikai választások során környezetéből kiemelje és az őshonos etnikum fölé rendelje. Miáltal megvalósulhat az őshonos lakosság felett a teljes politikai és gazdasági hatalomgyakorlás Olyan korlátlan hatalomgyakorlás, amelyet a második világháború után csupán a szovjet megszálló páncélos hadosztályok által voltak képesek megkaparintani.

Szólj hozzá!

A CEU jelenség margójára.

2017.04.08. 17:47 de Karatna


Soros/Schwarcz György egykori budapesti, újlipótvárosi halachikus zsidóként szembe megy a tradicionális konzervatív, nacionalista, ha úgy tetszik cionista zsidó világlátással.
Kijelenthetem, hogy Soros György a zsidóság legnagyobb ellensége.Igaz Jirmijahu nagy próféta a zsidóságnak címzett dorgálásában arra figyelmezteti a zsidókat, hogy " rombolóid és pusztítóid közületek valók". Nos ilyen romboló Soros/Schwarcz György is!
Ha zsidók is olvassák ezeket a sorokat, akkor péntek lévén, nem sokkal a Shabbat HaGadol beköszönte előtt tekintsék ezt valamiféle heti szakasznak EZÚTON arra kérem zsidó honfitársaimat, hogy a Pesach-i nagytakarítás során pucolják ki lelkükből a destruktivitást és az anarcho-liberalizmus, libertariánizmus mocskát.Moloch elfajzott ivadékával Soros Györggyel ellentétben mit üzen ennek a transznacionális kozmopolita és multi-kultúralista CEU társulatnak, Zeev Jabotinsky kiemelkedő nacionalista zsidó társadalomtudós és pragmatikus társadalomszervező, író, az izraeli “Zeev
Jabotinsky Institute In Israel – névadója. ” A nacionalizmus mindenekfelett álló érték. Nincs a nemzetnél, a hazánál magasabb ,rendű érték, nincs olyan istenség e világegyetemben, amelynek kedvéért fel kellene áldoznunk e két legdrágább kincset”. Jaboninsky ehhez még azt is hozzáfűzi, hogy “a társadalmi béke záloga, ha az etnikum lefedi a nemzet
fogalmát”. Az “abszolút nemzet” ideáltípusát abban látta, ha a nemzet, azonos etnikai, történelmi eredetközösségből származó népességből áll és időtlen idők óta ugyanazon a földarabon él. Ott ahol kultúrája, államisága kialakult. Tehát őshonos és nem rendelkezik olyan más etnikumú kisebbséggel, amely gyengíti a nemzeti kohézióját, és idegen kulturális etnikai zárványként gyengíti az őshonos etnikai eredetközösség tradícióját, értékrendjét. Valamint a nemzet eredeti nemzeti nyelvét beszéli , eredeti írását használja és nem azt, amit egy másik etnikumtól átvett. Jabotinsky, mindezen kiváló gondolatokat azzal
koronázza meg, hogy kijelenti, hogy ” Egy nemzet lényegét azonban, sajátos jellegének alfáját és omegáját specifikus fizikai minősége, etnikai összetétele alkotja!”.
(Jabotinsky végrendelete Jeruzsálem -Tel Aviv, 1947. Ktavim,9 kötet,110. oldal) Ide, ebbe a gondolatmenetbe semmiféle idegen etnikai migráció nem fér bele!
Mit mondott JABOTINSKY?
" A TÁRSADALMI BÉKE ZÁLOGA, HA AZ ETNIKUM LEFEDI A NEMZET FOGALMÁT."
T E H Á T:
Minden olyan etnikum, amelynek eredettudata, történelemtudata, etno- szociokultúrája, —mint egykoron honosodott kisebbség— eltér a többségi államalapító etnikumétól, azzal semmiféle etnogenezisbeli közössége nem volt, az ilyen csak gyengíti a nemzeti kohéziót, csökkenti a társadalmon belüli bizalmi indexet. Különösen ez akkor válik kritikussá, ha a kisebbséget alkotó etnikumoknak egyébkén van saját nemzetállama. Lehet
egyéneket kiemelni példaként, de az itt előadott megállapítást a
történelem folyamatosan bizonyította és bizonyítja.
VAGYIS! Ha a cionista zsidó társadalomtudósok nyomán kimondjuk azt, hogy a "társadalmi béke záloga, ha az etnikum lefedi a nemzet fogalmát", akkor ennek az ellenkezője is igaz!
Vagyis akkor a nemzeti békétlenség és egyet nem értés, valamint megosztottság "záloga", ha a nemzet különféle etnikai csoportokból és eredetközösségekből áll. Vagyis multikulturális, multi-etnikus és alacsony a társadalmon belüli —ember és ember közötti — bizalmi index. TEHÁT, ha a nemzet korábban olyan egységes eredetközösségből állt, ahol az etnikum lefedte a nemzet fogalmát, akkor azt különféle politikai manőverekkel, technikákkal fel kell bontani,és betelepítésekkel, bevándoroltatásokkal szétzülleszteni.
NOS EZEN MUNKÁLKODIK SOROS GYÖRGY!
http://i.imgur.com/2wtLPLP.jpg
Az ilyen módon keltett társadalmi káosz bizonyos érdekközösségeknek jövedelmező!
Ezt a romboló szándékot kell közös erővel és nagy elszántsággal gyökerestől kitépni.
Az okos egykori újlipótvárosi, Pozsonyi úti SOROS/Schwarcz György, rafinált módon, egyetemi oktatással, presztízst garantáló intézményei révén, és nagylelkűen finanszírozott ösztöndíjasai által hozza létre saját beteges küldetéstudatából eredő, a nyílt társadalmat hirdető, tradicionális nemzetállami lét és abban élő őshonos lakosság szétzüllesztésének tervét végrehajtó vazallusait és zsoldosait. CEU ügy olyan mint a törvényvallás, Dogmákra és nem tényekre épül. Remélem az ordítozók keresnek maguknak ehhez egy Soros- féle nyílt libertariánus társadalmat, mert a magyar nem ilyen. Nem ez a hagyománya. Ezen még a vén tőzsdecápa az egykori újlipótvárosi, Pozsonyi úti Schwarcz Gyuri bácsi sem fog változtatni!

Szólj hozzá!

Címkék: destrukció Soros György CEU Közép-Európai Egyetem de Karatna Central European University libertariánizmus nemzetállamiság tagadása

Üzenet Horovitz úrhoz Arthur Hertzberg gondolatainak felhasználásával.

2017.01.18. 00:52 de Karatna

2015. január 1., 16:01

https://www.facebook.com/notes/attila-karatnai-bod%C3%B3/%C3%BCzenet-horovitz-%C3%BArhoz-arthur-hertzberg-gondolatainak-felhaszn%C3%A1l%C3%A1s%C3%A1val/896436837055868

ÜZENET Horovitz úrhoz!

Különösen egy öntudatos zsidó nem csodálkozhat azon, ha más etnikumok hozzájuk hasonlóan saját etnikai köreikből akarják kinevelni saját értelmiségüket és etnikumuk nemzeti politikájának személyi tényezőit, és nem más etnikai, és egészen más történelmi eredet és sorsközösségek soraiból!
Ezért a tisztesség nevében be kellene fejezni a "numerus clausus " való rágógumizást.
Tudvalévő, hogy a zsidóság egy transznacionális etnikai, vallási és történelmi eredet- és sorsközösség, amelynek történelemtudata egyedi és egészen más történelmi és kulturális gyökerekkel rendelkezik, mint a körülötte élő magyarságé. De ugyanakkor saját nemzeti szellemének megélésére és annak fenntárására a magyarországi zsidóságnak is van egészséges igénye.
Mit ír
PERETZ SMOLENSKIN :

http://en.wikipedia.org/wiki/Peretz_Smolenskin
http://www.ebay.com/itm/Hebrew-Selected-Writings-of-Peretz-Smolenskin-/390602536866
ez a neves cionista zsidó társadalomtudós, héber nyelvű író, a zsidó kultúra egyik kiemelkedő alakja?
IDÉZET: The Zionist Idea:  Historical Analysis and Reader
Arthur Hertzberg: New York 1969., 147. oldaltól folyamatosan)
(Ha valaki el akarná olvasni:

http://ebookscentral.com/book/91515/the-zionist-idea-a-historical-analysis-reader)

"Igen egy népet alkotunk Egy nép voltunk kezdettől fogva.
Sohasem szűntünk meg népnek lenni, azt követően sem, hogy királyságunkat lerombolták,

minket pedig elűztek földünkről.
MI AZONBAN NEM OLYAN NÉP VAGYUNK, MINT A TÖBBI, amikor saját földünkön éltünk.

Egységünk alapját sohasem a Szentföld alkotta, nem veszítettük el nemzetiségünket, amikor száműzetésbe kellett mennünk.

Mindig is szellemi nemzet voltunk, olyan nemzet, amelynek államisága a TÓRA talaján állt....

Azért alkotunk népet, mert szellemileg, gondolkodásunkban a testvériség köteléke fűz bennünket össze....."

MINDEZEK ALAPJÁN LE KELL SZÖGEZNI!
Ez az igény nem tolakodhat a magyarság igényei elé.
Azon természetes igény elé, amelyet fentebb már leírtam, vagyis, hogy minden etnikum,

így a magyar is, saját etnikai köreikből akarta kinevelni saját értelmiségét és nem más etnikai, és egészen más történelmi eredet és sorsközösség, soraiból. Hiszen a zsidóság sem más etnikumokból neveli ki saját vezető értelmiségét, hanem kizárólag saját etnikai köreiből.

Tehát több önkritikát!

Szólj hozzá!

"Liberális" cenzúra magas fokon!

2016.12.31. 14:00 de Karatna

A Facebook- Soros György és a német nép tönkretételére törő erők megteremtették a  liberál-fasizmus kézzel tapintható rendszerét és besúgóhálózatát.

Ez Németországban a legmagasabb szintet érte el. Az alábbi, németországi betolakodó arab-iszlamista családnak juttatott  szociális pénzügyi támogatás kiutalásáról szóló hivatalos  német nyelvű határozatot tettem közzé.

A takonygerincű német besúgok Soros/Schwarcz György destruktív zsidó milliárdos zsoldjában álló Facebook szolgálata  azonnal jelentette, hogy ezt a hivatalos iratot  nyilvánosságra hoztam. Majd ezután azonnal eltávolították az anyagot és mellette tiltással szankcionáltak.

ÍME:sh_kimutatas_1.jpg Értesítés az eltávolításról;

letiltas_1.jpg

Szankcionálás;

letiltas-2.jpg

Milyen "közösségi alapelvnek" nem felel meg az fenti hivatalos értesítés? Valóban! A német adófizető emberek közösségi alapelvével ellenkezik, hiszen itt az állam, a német emberek adójából olyanokat pénzzel akik a német emberek  számára nem kívánatosak Németországban.

Remélem 2017 a német társadalom lázadásának éve lesz!

Azt hiszem ideje, hogy a facebooknak legyen konkurenciája és alternatívája!

 

10 komment

JÓL JEGYEZZE MEG MINDEN MAGYAR ÉS ÉRVÉNYESÍTSE AKARATÁT

2016.12.28. 18:19 de Karatna

MINDEN ETNIKUMNAK ALAPVETŐ JOGA, HOGY SAJÁT ETNIKAI ÉS TÖRTÉNELMI EREDETKÖZÖSSÉGÉBEN ÉLJEN ÉS TANULJON!


Valamint, ha úgy dönt, akkor idegent ne tűrjön meg maga között!


Minden etnikumnak joga, hogy saját etnikai és történelmi eredet és sorsközösségén belül szervezze meg gyermekei oktatását

és saját etnikai közösségének biztonságában éljen és ne tűrje el azt, hogy oda akarata ellenére más etnikumokat odaerőszakoljanak.

Szólj hozzá!

MAGYARORSZÁG MEGSZÁLLÁSA. KÍSÉRLET A MAGYAR NEMZETI ERŐK FELMORZSOLÁSÁRA.

2016.12.13. 00:59 de Karatna

2015. május 20.

Központi transznacionális akarat végeredménye, amelynek célja Európa társadalmainak destabilizálsa.
A NEVE: 21. századi fegyverek nélkül megvívandó demográfiai-biológiai háború az európai nemzetállamok őshonos etnikumai ellen!
AKI EZT NEM LÁTJA AZ NEM CSUPÁN VAK, DE HÜLYE IS!

Az imperializmus álnok módon a "humanizmus" maskarájába öltözött,de álcája alól kilógnak körmei és patái és már messziről megérezni a bűzét is!

BILIÁRD POLITIKA, ( nem direkt lökjük a golyót, hanem egy másik meglökése által hozzuk mozgásba az egészet) avagy az USA levantei gyökerű intellektuális állami terrorizmusa,amellyel elindította a népvándorlást Európa felé, hogy az ilyen módon generált társadalmi destabizálásból ismét hasznot húzzon.

MI VAN   MÉG A HÁTTÉRBEN?

Az európai diaszpóra liberális zsidósága azért is szorgalmazza a bevándorlást, mivel közismert, hogy az egykori bevándorlók leszármazottjai, a liberális és baloldali szocialista mozgalmakat erősítik és ellenszenvvel, sőt ellenségesen fordulnak a konzervatív, vagy jobboldali, nacionalista, nemzeti politikai formációk felé. Minden olyan felé, amely az autochton népesség érdekeiről szól. Ez a "menekült"népesség a politikai hatalomra törő liberális, transznacionális, diaszpórabeli zsidóság hadoszlopa, szavazóbázisa, etnikai eredetközösségének eredményes etnocentrikus érdekérvényesítéséhez.

Minden etnikum,így a magyar galutban élő zsidóság és holdudvara olyan gazdasági, politikai és szellemi környezetet próbál teremteni magának, amelyben minden részlet sajátos gondolkodásból ered, s ezért megfelel sajátos ízlésének is.  Ilyen környezetet viszont csak olyan országban hozhat létre, ahol Ő AZ ÚR (!)  Pontosan ezért a hatalom megszerzéshez szükségeltetnek az idegen etnikumú és letelepítésre szánt  tömegek.

Ez a "humánus maskarába öltöztetett, fogadjuk be a rászorulókat "című idegen etnikumok befogadását célzó törekvés lehetővé teszi, hogy  a befogadottak, mint majdani hálás szavazóbázis a politikai hatalomra törő diaszpórabeli zsidóságot a politikai választások során környezetéből kiemelje és az őshonos etnikum fölé rendelje.  Miáltal megvalósulhat az őshonos lakosság felett  a teljes politikai és gazdasági hatalmgyakorlás  Olyan korlátlan hatalomgyakorlás, amelyet a második világháború után csupán a szovjet megszálló páncéloshadosztályok által voltak képesek megkaparintani. (Lásd Rákosi/Rosenfeld és társai.)

Ahogy a neves cionista társadalomtudós mondta, Ze'ev Jabotinsky, זאב ז'בוטינסקי; born Vladimir Yevgenyevich Zhabotinsky (HELYESEN EJTVE: Zsabotinszkíj) " az etnosz maga a vélemény és a szándék.

Miközben a fentebb leírt módon, a galut, a diaszpórabeli zsidóság társadalmi környezetének mindenféle eszközzel való multi-etnicitását, multikulturalitását, követeli. Hozzá pedig szegregáció mentességet, toleranciát, humanizmust és  megértést.

Közben saját zsidó nemzetállamában egyre inkább nő a zsidó etnocentrikus ultranacionalizmus, más etnikumokkal szembeni szegregáció.

The new Israeli Justice minister justified the burning alive of a Palestinian teenager and called for the slaughter of Palestinian mothers who give birth to “little snakes.” The new deputy defense minister, said: “(Palestinians) are beasts, they are not humans” and “a Jew always has a much higher soul than a gentile...” See: "Reassessing US Aid to Israel," by Allan Brownfeld http://cnif.us/1LdAFsP

 

Ez olyan alávaló,gyomorforgató, önkritikátlan viselkedés, hogy ennek kritikáját már semmilyen nyilvános fórum nem bírná elviselni.

Üdvös lenne, ha nem a magyar galut zsidósága formálna arról véleményt, hogy a magyar lakosság kivel akarjon és kivel nem akarjon együtt élni. Kit akarjon befogadni magához és kiket nem akarjon!
A magyar galut zsidóságának, akik zsinagógájukban, ―a világ legtermészetesebb dolgaként― ott tartják, az egyetlen zsidó haza, „zsidó otthon” „ , Bejtanu”, azaz  Erec Jiszráél zászlaját, valamint a liberális zsidóknak is különösen jól kellene tudniuk, hogy a zsidó nemzetállamban Erec Jiszráélben sem gondolkodnak másképpen az idegenekről, a nem zsidó bevándorlókról.  Ott sem kellenek! Ahogy az ottani zsidók, Izraelt, régi-új nemzetállamukat zsidó államként kívánják az idők végezetéig látni, úgy a magyarságnak is meg van az igénye ahhoz, hogy őseik magyar hazáját magyarként lássák.
Magyar nemzeti szellemmel, összetartozó magyar történelmi eredetközösséggel.Az ilyen esetekben nem érthető, hogy a magyar galutban élő magyarosított nevű,adott esetben kikeresztelkedett zsidóság miért vélekedik másképpen. Ilyenkor miért nem ahhoz a nemzeti akarathoz lojálisak, amely egykoron zsidó felmenőit befogadta, emancipálta?

DE KIK EZEK"menekültek"?

KICSODÁK,

MICSODÁK,

MIFÉLÉK?

Ide Magyarországra, szétszakított, megtaposott hazámba, szétdarabolt magyarságunk közé egyetlen egy idegen etnikumú, más etnikai eredetközösségbe tartozó személy ne tegye be a lábát letelepedés céljából!
NEM KELLENEK!
NEM AKARUNK VELÜK EGYÜTT ÉLNI!
SEMMI KÖZÜNK NINCS HOZZÁJUK!
NEM AKARJUK!

Csak olyanok jöjjenek, akik a magyar etnikum történelmi etnogenezisének folyamatában részt vettek és az ural-altáji-turáni ragozó nyelvet beszélő testvérkultúrához tartoznak.
Elég volt a hatalmi szóval erőszakkal magyarságra testált idegen etnikumokból, akiknek csupán egy hányada vált szívében és nemzeti szellemében magyarrá és csupán országlakó, hospes, parvenü, vagy éppen belső ellenség, magyargyűlölő!

 

 

Szólj hozzá!

21. századi Héber szövetség.

2016.11.07. 12:11 de Karatna

MI ENNEK AZ ALAPJA?

A legenda szerinti Noé legidősebb fia SÉM volt, a SEMITÁK/SZEMITÁK ősatyja.
SÉM egyik fiát HÉBER-nek hívták .
Ennek a HÉBERNEK egyik leszármazottja JOKTÁN volt,
a másik nyolcad ízigleni leszármazottja pedig ÁBRAHÁM.

TEHÁT:
JOKTAN leszármazottai a JOKTANIDÁK, a joktanida- (héber)arabok akik az arabok egy részének ősei és az Arab-félszigeten élnek, de nem őslakói, mert azt előttük nem szemita népek lakták. A félsziget feletti uralmat hódítással szerezték meg maguknak.

NOS EZEKKEL A JOKTANIDA (HÉBER) ARABOKKAL KÖTÖTTEK MEGÁLLAPODÁST ÁBRAHÁM LESZÁRMAZOTTAI A (HÉBER) ZSIDÓK.

HÉBER nembéli ÁBRAHÁM egyik fiát IZMÁÉLNEK, a másik fiát IZSÁKNAK hívták.
IZMÁÉL (jelentése -Izmá = meghallgat Él=Isten, tehát Isten meghallgat) ő volt a (héber) IZMAÉLITA arabok őse.
A (héber) IZMAÉLITA arabok és rokonaik a JOKTANIDA (héber)arabok egykoron együtt hajtották uralmuk alá az Arab-félszigetet.
ÁBRAHÁM másik fiát IZSÁKNAK hívták.

IZSÁK egyik fiát,, az első szülöttét Ezsaunak a másikat Jákobnak hívták.
ÉZSAU a (héber) Edomiták ősapja.
JÁKOB, akit később IZRAELNEK hívnak meg a zsidóságé.

Láthatjuk, hogy itt komoly és többszörös rokoni kapcsolatokról van szó!
Ha valaki az anyai, tehát a női vonalakat is megvizsgálja, ott még több átfedést figyelhet meg.
Ezeket a jelentős biblikus rokoni kapcsolatokat, a HÉBER eredetközösségből adódó érdek-lehetőségeket néhányan a 21. században felismerték.

HÉBER JOKTAN sémi-arab utódai és HÉBER IZMÁÉL utódai kiegyeztek a szintén HÉBER nembeli JÁKOB zsidó utódaival.
Tulajdonképpen a ISIS a tiszta monoteizmusra és a Koránra épülő, fundamentalista héber judeo-iszlamista mozgalom.

Az ISIS az általuk elfoglalt területekből átadja Izraelnek a Golán -fennsíkot és Szíria egy részét. A zsidók pedig hol hallgatólagosan, hol aktívan támogatják a Héber-iszlamista kalifátus létrejöttét. Meg egyebeket is! Ezáltal létrejöhet nagy Izrael.
A héber-nembeli szemiták jól tudják, hogy az olajkitermelésre nem alapozhatják jövőjüket. A jövő lehetősége Európa elfoglalása a "menekülteknek" álcázott tömegekkel. Ahogy ez korábban az Ibériai félszigeten is végrehajtották.
És a félszigeten a közel fél évezredes uralmuk legfőbb támasza rokonaik a HÉBER -nembeli IZRÁÉL törzseinek zsidó utódai voltak. Az ibériai félszigetről Európa belseje felé való szemita terjeszkedést 732-ben Poiters-nál a Martell Károly, a frankok, vagyis a germán népek vezére állította meg. Vagyis az európai szemita, illetve héber-arab terjeszkedésnek az útját a germán, indo-germán, indo-árja népek állták el, majd később a sémita-arab-iszlamizmust teljesen kiszorították Európából
ÍME!
Most a 21. században visszaszivárognak, egyelőre "menekültként", majd belső foglalókén!

A szemita népek alapkaraktere a ravaszság és a színlelés.

Európa elfoglalása érdekében, most a 21. században is hasonló együttműködés van kibontakozóban SÉM fiainak Héber- nembeli leszármazottai között.
Ezt még eddig nem ismerték fel a naiv idiotizmusba süllyedő európai társadalmak.
Mi magyarok ebből kimaradunk.
Miért?
Mert nekünk magyaroknak, Gens Ungarorumnak meg van a képességünk ahhoz, hogy a világ körülöttünk zajló folyamatait összefüggéseiben lássuk és cselekedjünk. Csupán azt kell észrevenni, hogy ezt a felismerést kik, milyen etnikai eredetközösségbe tartozó személyek próbálják jelentéktelen, nem létező dologként feltüntetni. No meg azt, hogy Magyarországon milyen etnikai -vallási és történelmi eredetközösség milyen törekvéseket támogat, szorgalmaz és milyeneket nem. Valamint azt, hogyan viszonyulnak ehhez a mesterségesen gerjesztett és a háttérből finanszírozott népvándorláshoz?

Mert ez felér az önleleplezéssel
Mert minden szándék kiindulópontja mindig az ETNOSZ!

,,Darazsakat küldök előtted, hogy kiűzzék előled a hivvieket, kánaániakat és hettitákat" (2Móz 23, 28).

K É R D É S !

Miért van az, hogy az egykoron jó szándékkal befogadott és máshonnan elmenekült, mások által elüldözött, a magyarországi zsidó diaszpórában menedékre lelt, és korlátlan egzisztenciális lehetőségeket nyert zsidóság, amelyet a magyar nemesség 1867. október 25-én emancipált, és  ruházta fel polgárjogokkal. Tehát ezen magyarországi zsidók 21. századi leszármazottai minden olyanért kiállnak, minden olyant támogatnak, amely a többségi magyarság akarata ellen és kárára van? Hol a lojalitás?

Nézzék kik írják ezeket a cikkeket!

"Gyűlöld a menekülteket, gyűlöld a buzikat, és ásd meg a saját sírod, Magyarország!"

http://mandiner.hu/cikk/20150709_jambor_andras_gyulold_a_menekulteket_gyulold_a_buzikat_es_asd_meg_a_sajat_sirod_magyarorszag

Szelényi: hisztéria folyik a menekültek körül

Szelényi Zsuzsa (egykori SZDSZ, akinek semmi köze Szelény ősmagyar  településéhez)

http://www.atv.hu/videok/video-20150703-szelenyi-hiszteria-folyik-a-menekultek-korul
Jeney Orsolya igazgató, Amnesty International Magyarország.

Nem bűncselekmény az illegális határátlépés

http://www.atv.hu/videok/video-20150623-nem-buncselekmeny-az-illegalis-hataratlepes

Pardavi MártaA "Magyar"  (legjobb esetben is csak magyarországi) Helsinki Bizottság társelnöke)
pénteken budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta;
Az utóbbi hetekben, hónapokban regisztrált érkezők jelentős hányada olyan országból
– például Afganisztánból vagy Szíriából – indult útnak, ahová az ott uralkodó helyzet miatt
nem lehet visszaküldeni őket, így a többség minden bizonnyal oltalmazotti vagy menekültstátust kapna,
"ha tisztességes, megfelelő garanciákat kínáló eljárásban van része".

Obama freudi elszólása:

https://www.youtube.com/watch?v=yU6xwt7CReE

 

 

 

Szólj hozzá!

LE AZ INTEGRÁLT OKTATÁSSAL!

2016.11.07. 12:11 de Karatna

LE AZ INTEGRÁLT OKTATÁSSAL!
Az integrált oktatás átkozott csapás a magyar oktatás színvonalára, gyermekeink jövőjére, tehetségük kibontakoztatására.
AZ INTEGRÁLT OKTATÁST ADY ENDRE A magyar ugaron című versének utolsó versszaka írja le tökéletesen,
"Csönd van. A dudva, a muhar,
A gaz lehúz, altat, befed
S egy kacagó szél suhan el
A nagy Ugar felett."

 

FELVILÁGOSÍTÁS!

 

Kedves Szülők!
Felhívom a figyelmüket arra, hogy minden gyermeket megillet a nyugodt oktatáshoz, tanuláshoz és szellemi fejlődéshez való jog. Egy gyermek, egy tanuló joga sem terjeszkedhet túl egy másik tanuló, de leginkább nem egy egész tanulóközösség jogán.
ELUTASÍTJUK A KÁRTÉKONY INTEGRÁLT OKTATÁST!
Miért utasítjuk el?
Ha egy korlátoltan belátóképes, alulszocializált, viselkedészavaros diákot helyeznek el az iskola valamelyik osztályában és ezáltal sérülnek a többi diák nyugodt oktatáshoz, tanuláshoz, szellemi fejlődéshez való jogai, akkor JOGSÉRTÉS TÖRTÉNIK! Ezt a súlyos JOGSÉRTÉST (alapjog sértést) nem írhatja felül semmiféle szegregáció elleni törekvés vagy integrációs program, vagy kísérlet.

M I É R T ?
Azért, mert gyermekeink nem lehetnek kísérleti alanyai és elszenvedői semmiféle olyan integrációnak, amely hátrányosan befolyásolja tanulmányaikat, tantervi követelmények kifogástalan időarányos teljesítését! Ezen hátrányok eltűrésére egyetlen magyar családot sem lehet kényszeríteni! Minden szülőnek joga van ahhoz, hogy gyermekeit biztonságba tudja. Gyermekét olyan diákközösség, tanulóközösség vegye körül, amely garantálja az egészséges másodlagos szocializációját és képességeik zavartalan kibontakozását.
A közoktatási törvényben 1993. évi LXXIX. törvény 10. §,
kimondja:
(3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy: b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.

Az adott oktatási intézménynek saját maga által kiadott és nyilvánosságra hozott "HÁZIRENDJÉT" , az iskolai magatartásra vonatkozó előírásait, fegyelmi vonatkozásait és szankciórendszerét KÖTELEZŐ következetesen betartani és betartatni. Ezt a "HÁZIRENDET" minden szülőnek, aki gyermekét iskolába íratja, tudomásul kell vennie és gyermekét ezek szerint kell az iskola felé szocializálnia. Ha az oktatási intézmény képtelen biztosítani a gyermekek nyugodt tanuláshoz való jogát és ennek érdekében az igazgató részéről intézkedés nem történik, akkor a tankerületi igazgatóhoz, utána az "Oktatási Jogok Biztosának" hivatalához kell fordulni. A szülők kritikus esetekben egymással összefogva "pertársaságot is létrehozhatnak", annak érdekében, hogy biztosítsák gyermekeik tanuláshoz való alapvető jogát. Ezt a jogot, amit fentebb írtam, egyetlenegy korlátoltan belátóképes, viselkedészavaros tanulónak sincs joga megsérteni. Ehhez a jogsértéshez az iskola nem adhat intézményesített keretet. A társadalmi normakövetésre nevelés, normális esetben, —mint elsődleges szocializációs közeg—, a családban kellene, hogy kezdődjön. A gyermek személyiségének fejlődésére igen kártékonyon hat, amennyiben mesterségesen a "liberalizmus és a tolerancia" jelszavával felpuhított engedékeny és következmények nélküli iskolai "normarendszer" veszi körül.
MIÉRT kártékony, önáltató és szemfényvesztő az ilyen rendszer ?
Mert az élet későbbiekben nem erről fog szólni. Normális esetben az iskolai normarendszer a társadalmi és jogi normák előszobája. Az iskolának, mint másodlagos szocializációs közegnek ennek betartására kell, hogy nevelje, "kondicionálja" a diákokat. A "diszciplínák nélküli" iskola nem iskola.
Az oktatási intézmények "Házirendjét" és abban meghatározott viselkedési normákat be kell tartatni és be kell tartatni, valamint ehhez következetes szankcionáló rendszert kell mellérendelni. A következmények nélküli nevelés következmények nélküli torz embereket eredményez, ez pedig csupán egy lépés a társadalmi anómiáig! Ezt pedig egyetlen normális szülő sem köteles eltűrni
Ha ezen a területen a szülők nem érzékelnek lényegi áttörést, akkor összefogással ki kell követelni!

VÉDD GYERMEKED JÖVŐJÉT!
SZERVEZZ KÖZÖSSÉGET!
Utasítsad el az integrált oktatásnak nevezett gyermekeid jövője
elleni aljas merényletet!

Szólj hozzá!

Karatnai Bodók és a Könczei családok 18. századi vallásháborúja. Karatnai reformátusgyűlekezet születése.

2016.11.07. 00:12 de Karatna

A Bodó (és a Kun) família panasza megjárta az összes egyházi fórumot:
Az Méltoságos Deputatus Consistorialis Urakhoz, és az nemes Erdellyi és Partiumhéli Reforjmata] Eccl[ézsi]ak[na]k erdemes és hűséges Superintendensihez ugy a G[ene]ralis Szent Synodushoz eő Nagyságokhoz és eő k[e]gy[e]lmekhez mint kegyelmes jo Fautorihoz Lelki Atyaihoz és jo Uraihoz igen alazatos Instantiaja az Introscriptusok[na]k.
Meltosagos Deputatus Urak! Tisztelendő püspök Urunk! és Tisztelendő Szent G[ene]ralis Synodus! Bizodalmas lelki Atyáink ,s Fautorink! Keserves nagy bántodásunkkal és mar két úttal a' Szent G[ene]ralisra való fáradságunkat kívánt végünk[ne]k el éréséért alazatos Memorialisunk által kénszerítetünk lelkünk keserűségével ingeminalni: Mivel Fejér VfárJMegyei Karathnai Köntzei Gergely, Gábor és Elek Uraimék /: holott semmivel mi nálunknál nem nagyobb sem nem régibb N[e]m[e]s Emberek, a T[iszteletes] Praedicatornak is többet ,s annyit sem adnak Szolgálatyáért, mi 100 kalongya búzát, ő k[e]gy[e] Imek tsak 80vant Szolgáltatván fizetéseül a Tjiszteletes] Pap[na]k :/ még is sem a' Szjent] Communiora való felmenetelben, sem a' Templombol való kijövetelben minket
Bodo és Kun Famílián lévő Nemeseket nem akarnak patiálni, hogy egy gradusban Secundum aetatem progredialhassunk eő k[e]gy[e]l[mek] kel Sőt Jobbágyokkal fegyveres kézzel minket megtámadván a' Cinterem előtt az ország uttyán, Húsvét első napján, mikor a' Communiorol kijönénk, meszszünnen circiter tíz tizenkét kerteket meg hágdosván jövének előnkben, ,s irtózatos potentiakat patráltak, amelyért még in Afnnjo 1743. 11. Julij emanált Deliberatum Vigorával, midőn eő k[e]gy[e]lmek aggraváltatnának, tecczett a' VfenerabilisJ Kézdi Tractus eleibe promoveálni eő k[e]gy[e]lmek[ne]k, és Partialison Cajusjajok cédáit az honnan is promoveálták a' Kjézdi] Sz[ent] Communitásra, Communitásrol Generalisra; mely celebraltatott Kükiillőváron in Afnnjo 1743. 2[secun]da post Trinitatis. De onnan rejicialtatott volt a' Kezdi VfenerabilisJ Tractus eleibe, és a Tiszfteletes] VfenerabilisJ Tractus másodszor is revidealta, és Praetensiojokat adjudicalta, mivel nem tsak Praecedentis, hanem a' mi nemes regi szabadságunkfnajk meg romlása is forog ebben: mivel taszigálódtak a Templomban, és a Szent hellyet Isteni szolgálat alatt így prophanaltak, mellyből továbbá még nagyobb gonosz következik; mert hogy jussunkból evertáltassunk, azt senki barátságáért meg nem engedhetjük. Accedál az is, hogy a' Partialison admonealtattak eő kfejgyfejlmek, hogy a VfenerabilisJ Communitáson ezen Causának detensiojara eő kfejgyfejlmek compareállyanak, de azt eő kfejgyfejlmek posthabeálván nem Comparealtak; a honnét is admonealtattak, hogy itt a jelen való Gfenejralis Szfent] Synoduson megjelenjenek ugyan eő kfejgyfejlmek, de minekelőtte eljőve volna a Kézdi Series rend szerint, annakelőtte eő k[e]gy[e]lmek hoc titulo et colore informálták a Szent Generalist, hogy mi tsak praecedentiát keresünk et per hoc non esset praesentis fori: de a' mint felly ebb is mondok, nem praecedentiat keresünk, hanem Decebtiat és potetntiat, az ap[osto]l szava szerint: Omnia decenter et ordine fiant in Eccl[lesi]a, mellyre nézve, alazatoson instálunk a Szjent] Gjenejralis[na]k, ezen Causát assummalni, peremptorii Decidálni és a' Szjent] hellyen való Potentiariusokat érdemlett büntetéssel officialni méltóztassék, ne kénszeríttessünk fellyebb való Instantiákot fárasztani, és lelkünk esméreti ellen is extrema tentálni. Melly Istenes és Atyai reflexiójáért mi is fiúi engedelmességünket a' Szjent] Gjenejralishoz utolso csepp vérünkig el nem mulattyuk: maradván A Tiszt[e]l[e]t[e]s Szent Gjenejralis Synodusnak alazatos és engedelmes Szolgai a' Bodo és Kun Família közönségesen. (Megjegyezzük, hogy a földbirtokosnemes  Bodók nova donatiója 1583. IX. 25-én, Könezeiek címerlevele 1632. VI. 13-án kelt. MOL. F 1. Liber Regius Sigismundi Báthori. 111. (néhai fölbirtokos nemes Bodó Bernard és nemesTörök Erzsébet NOVA DONATIO). MOL. F 141. 3016/846. (Könczei Család címeres nemeslevele)

A Bodó és a Kun família panaszát a Karatnai Ev. Ref. Egyházközség irattárában található C., 3. jelzetű irat tartalmazza. A címzés és az első Resolutio az irat hátán olvasható, ahova a következőket is feljegyezték: Az Felső Torjai Templomtol Szakadásáról való resolutioja az Karatnai Ecc[lesi]anak A[nn]o 1744.
Az ügyet tárgyaló 1744-es nagybaconi zsinat a következő végzést hozta: Resolutio: Rejicialtatik az Instansok Causaja Cum tota sua Serie ac processibus az imminealt Gjenejralis Visitatiora, ott eligazíttatik. E Synodo Gjenejrali in Njagy] Baczon c[ele]b[ra]ta die 17. Junij Ajnno] 1744 per Joannem Pelsőtzi Sjynodi] Gjenejralis jurjatus] notjarius] mjanu] ajlienaj. A Generális Vizitáció döntése még 1744 nyarán megszületett: Resolutio: A Kjajratnai Reformata Ekklésia mely eddig a Felső Torjai Reformjata] Ekklesiának Filiaja volt; de mivel a Bodo és a Könczei famíliák között ollyan harag és gyűlölség uralkodik mely miatt a Bodo família a Könczei famíliával a Templomba nem járhat, a Bodo familiat a Könczei família kergeti, üldözi, öléssel fenyegeti, a' mint hogy Húsvét első napján mikor az Ur vacsorájáról kijöttenek a Bodo familiat meg támadta, és félő hogy ha egy Templomban járnak halális fog közöttök esni, erre nézve hogy valami gyilkosság közöttök ne essék és minden egy más között való gyűlölség el távoztassék, kívánnya a Szjent] Gjenejralis Visitajtijotol a Filialis Ekklesia hogy magok lakó helyekben Kjajratnán magok erejekkel Praedicatort tartsanak a mint hogy a Szjent] Visitajtijo Gjenejralis a Filialis Ekklésiának e jo igyekezetet látván megengedi és arra Szabadságot ád hogy Praedicatort magok Ekklesiájábjan] tarthassanak. Extradata e Sjancti] Gjenejrali Visitajtijone in Dálnok 23. Junij 1744 celebrjata] per Johjannem] Pelsőczi Sjancti] Synodi Gjenejralis Jurato Notar [io] m[anu] s[uum] P. Hf (42) (Jellemző, hogy mindezek ellenére a 18. század végétől kezdve számos Könczeit is a karatnai anyaegyházközség kebelében találunk de a karatnai Bodó család tagjai is felbukkannak a feltorjai gyülekezetben, és a két család fiataljai között rövid idővel a szakadás után is újabb házasságok köttettek .

HIVATKOZÁS:  nemes karatnai Bodó család részéről; ... Tiszteletes Püspök Urunk[na]k, és a Szent Generalis hiv Tagjainak bővséges ajándékokkal jutalmaztassa meg, és Fejenként állandó egésséges élettel szeresse. Miis a Karatnai Ujj Ekkl[ézsi]ának egyigyű Tagjai háládatossággal megköszönni el nem mulattyuk. A Szent Generálisnak Segítségét szívesen elvárván. {In Anno 1527 Bodo Ferencz Erdelji Püspök volt ugyan Bodo Ferentz in 1528 Erdelji generalis volt János Kiraljnak hadi generálissá. Bodo Ferentz és Bodo Mihály testvérek voltanak néhai Bodo Gáspár Fiai voltanak.) Resoluti o. A Szent Generalis ynodus, mind a Karatnai kitsin Ekkl[ézsiána] (127. olda;l Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. Konferencia Balatonfüreden, 2009. október 1-3. (Laczkó Dező Múzeum Veszprém, 2013)

 

Szólj hozzá!

MULTIKULTI? Etnikai tarkabarkaság? NEKTEK gojoknak, de nem nekünk!

2016.10.24. 21:04 de Karatna

A népek feletti hatalomgyakorlás egyik módja, ha történelmi eredetközösségét, sorsközösségét, eredeti etno- szociokultúráját szétzilálják.
Ezzel szemben, vagy éppenséggel pontosan ennek ellentéteként a zsidóság egész történelme során őrt állt saját etnikai tisztasága vallási, történelmi eredet és származási közösségének megóvása érdekében. A zsidó és nem zsidó között kötött házasság a zsidó törvény szerint nem bír összekötő erővel, és a vallás szempontjából nem tekinthető érvényesnek, akkor sem, ha száz rabbi áldotta meg." A zsidóság egyik legnagyobb prófétája Jirmijahu http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/szocikk/12301.htm, is intőn emeli fel szavát az ellen, hogy a zsidó nép külső népekkel házasságot ne kössön és ezáltal fokozatosan ne asszimilálódjon, hanem ehelyett az "együtt, de külön-külön" receptjét írja elő, mint az egyetlen lehetséges módot arra, hogy a zsidó nép és zsidó lét fennmaradjon. Ezt a történelmi etnocentrikus világnézetet a zsidóság vallási törvényei nyomán szigorúan, évezredekig be is tartotta, ezért is tudott annyi archaikus, egykori nagy múltú népet a jelen időkig túlélni és annyi megpróbáltatáson felülemelkedni. Ezért is teljesen hiteltelen, ha egy zsidó származású értelmiségi a multikulturalitás és a másság határtalan toleranciája mellett tör lándzsát és ezt másoknak, mint követendő világnézetet ajánlgatja. Mert, ahogy a mondás is tartja: "Quod sibi non vis, alteri ne feceris". "Amit magadnak nem kívánsz, olyant másnak sose tégy...vagy ne akarj!"

Egyik legkiemelkedőbb cionista társadalomtudós Vladimir Yevgenyevich Zhabotinsky, http://en.wikipedia.org/wiki/Ze%27ev_Jabotinsky mondotta:

" A TÁRSADALMI BÉKE ZÁLOGA, HA AZ ETNIKUM LEFEDI A NEMZET FOGALMÁT."
T E H Á T:
Minden olyan etnikum, amelynek eredettudata, történelemtudata, etno- szociokultúrája, —mint egykoron honosodott kisebbség— eltér a többségi államalapító etnikumétól, azzal semmiféle etnogenezisbeli közössége nem volt, az ilyen csak gyengíti a nemzeti kohéziót, csökkenti a társadalmon belüli bizalmi indexet. Különösen ez akkor válik kritikussá, ha a kisebbséget alkotó etnikumoknak egyébkén van saját nemzetállama. Lehet egyéneket kiemelni példaként, de az itt előadott megállapítást a történelem folyamatosan bizonyította és bizonyítja.
VAGYIS!
Ha a cionista zsidó társadalomtudósok nyomán kimondjuk azt, hogy a "társadalmi béke záloga, ha az etnikum lefedi a nemzet fogalmát", akkor ennek az ellenkezője is igaz! Vagyis akkor a nemzeti békétlenség és egyet nem értés, valamint megosztottság "záloga", ha a nemzet különféle etnikai csoportokból és eredetközösségekből áll. Vagyis multikulturális, multietnikus és alacsony a társadalmon belüli —ember és ember közötti — bizalmi index.

TEHÁT, ha a nemzet korábban olyan egységes eredetközösségből állt, ahol az etnikum lefedte a nemzet fogalmát, akkor azt különféle politikai manőverekkel, technikákkal fel kell bontani,és betelepítésekkel, bevándoroltatásokkal szétzülleszteni.
Ez történik 350 éve Magyarországon és a 20. század óta, egyre gyorsabb és gyorsabb ütemben Európában!
KÉREM NE HIGGYENEK NEKEM! Hátha csupán rosszindulatú hangulatkeltő vagyok.
HALLGASSÁK MEG MIT MOND ERRŐL A RABBI?
KÉREM HALLGASSA MEG EZT a rabbit a 21.50-től: https://www.youtube.com/watch?v=7PU_WrpMJ18
Hochzeiten mit Hindernissen: "Gottesstaat" Israel?

Utána döntsék el, hogy a fentiekben igazat írtam-e, vagy csupán aljas módon hangulatot keltettem?

A 21. században nem kellene ennyire hülyének nézni Európa polgárait!

MIT MOND A BÖLCS RABBI?
A rabbi elmondja, hogy nagyon fontos a származás, a gyökerek, vagyis az, hogy a házasulandó felek zsidók legyenek, mert a zsidóság fennmaradásának ez az egyik alapja. Hol vannak az ősi egyiptomiak? Hol vannak a rómaiak? Hol vannak a spártaiak? Mis-más! Összekeveredtek, majd eltűntek. De napjainkban vajon melyik ősi nép él még mindig? Mi zsidók! Csak mi zsidók! Egészen Ábrahámtól kezdődően egészen napjainkig, az idők végezetéig, örökké!) Szól a riportrészlet.

TEHÁT JOBB LENNE HA A NAGY KÖRÚTI URBANO-LIBERÁLIS Judeicus Hungariensisek, önkritikusan csöndben maradnának és nem néznék környezetüket hülyéknek.

Mazel tov
B.K.A.

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása